แผนผังแสดงขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
Smiley face

 

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
Smiley face

 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
Smiley face

 

แผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์ 1. การยื่นขอ “จดทะเบียนจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์”
Smiley face

 

แผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์
2. การยื่นขอ “จดทะเบียนจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์”
2.1 “จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์”
2.2 “จดทะเบียนเลิกพาณิชย์”
Smiley face

 

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
Smiley face