1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 

2. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

 

3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 

4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 

5.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 2

 

6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

 

7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

 

8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด)
บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน จำกัด

 

9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)
บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

 

10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า.

 

11. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

12. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (1)

 

13. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

 

14. การรับชำระภาษีป้าย

 

15. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

16. การแจ้งขุดดิน

 

17. การแจ้งถมดิน

 

18. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

 

19. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

 

20. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

 

21. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

 

22. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

23. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

 

24. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

 

25. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

 

26. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

 

27. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

 

28. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

 

29. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

 

30. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

 

31. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 

32. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 

33. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 

34. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 

35. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

 

36. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

 

37. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 

38. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

39. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

 

40. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

 

41. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

 

42. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

 

43. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

 

44. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

 

45. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

 

46. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 

47. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

 

48. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

 

49. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

 

50. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

 

51. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

 

52. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

 

53. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

 

54. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

 

55. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

 

56. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
(ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

 

57. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

 

58. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

 

59. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

 

60. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
(ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)