ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย

ตลาดกลางผลไม้ตะพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(19)_25620423160630

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย จำนวน ๕๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-04-23 13.32.46_25620423133406

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๑๒๔ และ ๔๑๖-๕๒-๐๐๔๕(๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-04-23 13.32.46_25620423133344

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(18)_25620423103003

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเวทีการแสดง

โครงการลานวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวสู่ชุมชน

วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-04-23 10.28.11_25620423102909

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรม

โครงการลานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ครอบครัวสู่ชุมชน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New Doc 2019-04-22 15.20.07_6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมามหรสพและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

โครงการลานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ครอบครัวสู่ชุมชน ในวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New Doc 2019-04-22 15.20.07_5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมภายในงาน

โครงการลานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ครอบครัวสู่ชุมชน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New Doc 2019-04-22 15.20.07_4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New Doc 2019-04-22 15.20.07_3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงดนตรีไทยผสมสากล

และเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าโครงการลานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ครอบครัวสู่ชุมชน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New Doc 2019-04-22 15.20.07_2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และพิธีการ และค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ

โครงการลานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ครอบครัวสู่ชุมชน ในวัน ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New Doc 2019-04-22 15.20.07_1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New Doc 2019-04-22 11.07.25_1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New Doc 2019-04-22 11.07.25_2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อนำดื่มชนิดแก้ว ๒๐๐ ลัง โครงการลานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ครอบครัวสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New Doc 2019-04-22 10.27.23_2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาติดตั้งเต้นท์ โครงการลานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ครอบครัวสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New Doc 2019-04-22 10.27.23_1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190411_0001_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190411_0002

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีทางศาสนา ตกแต่งสถานที่และพิธีการ

โครงการประเพณีสงกรานต์(วันไหล)ตำบลตะพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190410_0004

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมโบว์

โครงการประเพณีสงกรานต์ (วันไหล) ตำบลตะพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-04-10 10.19.45_25620410103837

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเวทีพร้อมนั่งร้าน และเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โครงการประเพณีสงกรานต์ (วันไหล) ตำบลตะพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-04-10 10.19.45_25620410103828

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดชุดการแสดง โครงการประเพณีสงกรานต์ (วันไหล)

ตำบลตะพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-04-10 10.19.45_25620410103817

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190410_0003

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190410_0002

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงประตูห้องน้ำตลาดกลางผลไม้ตะพง (หลังเก่า) จำนวน ๑๕ ห้อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190410_0001
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาจัดทำผ้าใบกันสาดชักรอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190405_0002

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อเครื่องดื่ม ผ้าเย็น โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-04-04 11.51.43_25620404115217

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190403_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190329_0002

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190329_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ ๘๒๓๓ ระยอง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190328_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมปั้มน้ำของรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๗๓๔ ระยอง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190328_0002

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมระบบเบรกของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๓๕๓ ระยอง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190328_0003

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ ๘๒๓๓ ระยอง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190328_0004

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง
หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๗๓๔ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190328_0005

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๙.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-27 14.37.32_25620327143746

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๓๐๔ ระยอง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190326_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมูเล่ย์ไดชาร์จของรถพยาบาลฉุกเฉิน

หมายเลขทะเบียน กล ๓๗๑๓ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-25 13.31.43_25620325134300

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟของรถบรรทุกขยะ

หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๙๑๖ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-25 13.31.43_25620325134248

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระดับดิจิตอล จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-25 13.31.43_25620325133159

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาริ้วขบวนพาเหรดพร้อมสื่ออุปกรณ์ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190325_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่ารุ่น TASKALFA ๒๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-22 10.34.11_25620322103455

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อโซฟาไม้รับแขก จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-22 10.34.11_25620322103539

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อถังขยะแยกประเภทขยะมูลฝอยพร้อมสกรีน (โครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลาด)
จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-22 10.34.11_25620322103526

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๕๓๘๕ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190320_0007

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒,๐๗๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190320_0005

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๔๙ รายการ) สำหรับโรงเรียนอนุบาลตะพง
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190320_0006

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190320_0004

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190320_0003

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๔๘๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190320_0002

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส ๒/๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190320_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาจัดทำบอร์ดสำหรับใช้กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190319_0005

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาส ๒/๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190319_0004

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิค จำนวน ๑๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190319_0003

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำมีระบบฆ่าเชื้อ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190319_0002

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไตรมาสที่ ๒ /๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190319_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190318_0015

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน บย ๗๕๗๒ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190318_0002

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๘๘๙๓ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190318_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ ๘๒๓๓ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-18 09.09.05_25620318090951

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(16)_25620318091323

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(14)_25620318091152

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(13)_25620318091045

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(15)_25620318091235

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ตรวจการณ์

หมายเลขทะเบียน บว ๗๘๒๘ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-18 09.09.05_25620318090937

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๓๖ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-15 16.21.13_25620315162631

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๓๖ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-15 16.21.13_25620315162509

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๓๖ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-15 16.21.13_25620315162244

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๓๖ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-15 16.21.13_25620315162234

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๓๖ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-15 16.21.13_25620315162225

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-15 09.42.42_25620315094255

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน ๑๙ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-14 16.11.41_25620314161352

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน ๑๖ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-14 16.11.41_25620314161314

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับโรงเรียนอนุบาลตะพง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง (จำนวน ๒๖ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-14 16.11.41_25620314161302

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน ๑๖ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-14 16.11.41_25620314161323

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน ๑๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-14 16.11.41_25620314161332

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน ๑๙ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-14 16.11.41_25620314161343

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๕๘-๐๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190313_0003

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อยางล้อรถพร้อมเปลี่ยน ของรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน บย ๗๕๗๒ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190313_0002

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานและอาคารศูนย์แสดงสินค้าเกษตร (โอทอป)
จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190313_0001_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขาภิบาลตลาด (กิจกรรม ๕ส.) จำนวน ๘ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190313_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงรถเข็นสำหรับรถพยาบาลชนิดปรับนั่ง-นอนได้
แบบสแตนเลสพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-12 11.09.18_25620312110925

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างติดตั้งเต็นท์, เก้าอี้, โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190312_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อน้ำดื่มถัง, น้ำแข็งหลอด, น้ำแก้วพลาสติก โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190312_0002

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียง, ติดตั้งนั่งร้านสำหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการกีฬาโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190312_0003

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาจัดทำสนามการแข่งขันทุกประเภท พร้อมวัสดุในการดำเนินการทั้งหมด
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒๓)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190312_0004

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาจัดพิธีการและตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190312_0005

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้ออุปกรณ์กีฬา เสื้อกีฬาสี โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190312_0006

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลตัก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-11 08.57.07_25620311085805

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-11 08.57.07_25620311085749

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(3)_25620308155817

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(2)_25620308155737

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(1)_25620308155706

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_25620308155636

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมโปรแกรมการแข่งขันกีฬา

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-03-08 11.56.13_25620308115623

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์วิหารหลวงพ่อโสธรเขายายดา
หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

IMG_20190307_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ๒ ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง

พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถ จำนวน ๓ คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลตะพง

(วันสตรีสากล) ประจำปี ๒๕๖๒

new doc 2562-03-06 13.19.25_25620306131938

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-28 14.46.41_25620228144650

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำน้ำมันเครื่องรถยนต์ และตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์
หมายเลขทะเบียน กม ๙๐๕๕ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190227_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายหนองตารส-เนินเสาธง หมู่ที่ ๑๒
ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-20 13.30.18_25620220133043

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายยายดา-ชากลาว หมู่ที่ ๓

ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-20 13.30.18_25620220133059

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ บบ ๘๒๓๓ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๗๓๔ ระยอง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของรถบรรทุกน้ำดับเพลิง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาทำป้ายแจ้งเครื่องจักรกำลังปฏิบัติงาน ติดรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑๐ ป้าย ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๕๐ เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำป้ายแจ้งเครื่องจักร์กำลังปฏิบัติงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการเกษตร 10 รายการ

ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นเวลา ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/สี ยี่ห้อ FUJI XEROX
หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๕๘-๐๐๘๐โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ 487-85-0080

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา20-02-2562_25620220134518

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา20-02-2562(1)_25620220134613

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-14 08.25.24_25620214082545

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-13 13.32.17_25620213133324

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายไฮดรอลิค และระบบเบรคมือของรถบรรทุกขยะ

หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๙๘๗ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-13 13.32.17_25620213133256

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133321

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133312

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133302

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133253

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133240

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133231

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133219

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133210

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133159

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133150

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133139

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133129

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133119

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133109

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133058

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133047

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 12.57.45_25620212125850

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 12.57.45_25620212125837

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-08 16.07.08_25620208160724

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-08 13.43.55_25620208134405

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-08 13.42.50_25620208134311

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสามตำบล

หมู่ที่ ๑๖ เชื่อมหมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

new doc 2562-02-08 11.34.17_25620208114941

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหิน-มาบระกำ

หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

new doc 2562-02-08 11.34.17_25620208114931

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาแดง-บ้านช่น

หมู่ที่ ๕,๑๐ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

new doc 2562-02-08 11.34.17_25620208114922

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลวกเกตุ-พัน ร.๗

หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

new doc 2562-02-08 11.34.17_25620208114912

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกบ้านใหม่-ไทรงาม

หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

new doc 2562-02-08 11.34.17_25620208114903

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนของรถบรรทุกขยะ

หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๙๘๗ ระยอง จำนวน ๒ ใบ

new doc 2562-02-08 11.34.17_25620208114851

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-08 11.34.17_25620208114841

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-08 11.34.17_25620208114831

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส ๒ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-08 11.34.17_25620208114820

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-07 15.19.00_25620207151910

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๖ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-05 09.39.02_25620205093949

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-04 15.54.15_25620204155605

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-04 15.54.15_25620204155644

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-04 15.54.15_25620204155605

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-04 15.54.15_25620204155524

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-04 15.54.15_25620204155425

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-31 15.28.01_25620131152815

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อ พนักพิง และที่นั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ จำนวน ๑ ตัว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
IMG_20190131_0002

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อออกซิเจนแบบพกพา จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
IMG_20190131_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
new doc 2562-01-29 16.23.37_25620129162355

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-28 09.01.02_25620128090210

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๕๖๐ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-28 09.01.02_25620128090157

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-25 15.04.19_25620125150427

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-01-25 14.57.08_25620125145719

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-25 14.40.20_25620125144054

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-25 14.40.20_25620125144039

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-25 09.14.21_25620125091451

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-25 09.14.21_25620125091439

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-01-24 15.55.37_25620124162114

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๗๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-24 15.47.09_25620124154753

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-24 15.47.09_25620124154743

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-01-24 15.38.32_25620124153841

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินกลาง ซอย ๘ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-23 15.38.13_25620123153922

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวัดุอุปกรณ์นันทนาการ, บ้านลม, แทมโพลีน, ระบายสีตุ๊กตา โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์นันทนาการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดการแสดงของเด็กและเยาวชน และซุ้มกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างชุดการแสดงของเด็กและเยาวชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็นท์ และเก้าอี้ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างติดตั้งเต้นท์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างตกแต่งสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมคาราโอเกะ และติดตั้งเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมคาราโอเกะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส ๑ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอ้ายขวัญ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอ้ายขวัญ ซ.3 ม.16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่ที่ ๗ (จำนวน ๓ สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๔๐๐ w จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
IMG_20190111_0002

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
IMG_20190111_0003

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
IMG_20190111_0004

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
new doc 2562-01-14 09.54.17_25620114101705

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
new doc 2562-01-14 09.54.17_25620114101717

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้่างเหมาปรับปรุงเว็บไซด์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๓๕๓ ระยอง จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลวกเกตุ-พัน ร.๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลวกเกตุ พัน ร.7 ม.4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
new doc 2562-01-17 14.15.47_25620117141608

ประกวดจัดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลวกเกตุ-พัน ร.๗ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
IMG_20190117_0001

ประกวดจัดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกบ้านใหม่-ไทรงาม หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
IMG_20190117_0017

ประกวดจัดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาแดง-บ้านช่น หมู่ที่ ๕,๑๐ ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
IMG_20190117_0034

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน เลขทะเบียน บห ๖๑๖๐ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
new doc 2562-01-22 09.04.01_25620122090419

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-22 09.43.31_25620122094755

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-22 09.43.31_25620122094745

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหลังห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-22 09.43.31_25620122094736

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-22 09.43.31_25620122094725

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน

เลขทะเบียน บห ๖๑๖๐ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-22 09.04.01_25620122090419

 

ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๙๘๓๕ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190118_0001