จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง 28 มิถุนายน 2562
จ้างจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด้กเล้กวัดช้างชน
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 28 มิถุนายน 62
จ้างจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด้กเล้กวัดช้างชน
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 28 มิถุนายน 62
จ้างเหมาปรับปรุงระบบควบคุมไฟฟ้า 27 มิถุนายน 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 27 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 27 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 27 มิถุนายน
27 มิถุนายน ปรับปรุงระบบควบคุมไฟ้ฟ้าตลาด
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 27 มิถุนายน
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ ขง9387 27 มิถุนายน
ซื้อยางล้อรถพร้อมเปลี่ยน 26 มิุนายน 2562
จ้างรถปรับอากาศ 26 มิถุนายน 2562
ซื้อล้อยางพร้อมเปลี่ยน 16 มิถุนายน 2562
ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 25 มิถุนายน 2562
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บว 7828 25 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 24 มิถุนายน
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ 24 มิถุนายน 2562