-

 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง นำโดยนายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เข้าร่วมพิธีและรับมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2558 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้รับรางวัลประเภททั่วไป (กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล) รางวัลชมเชย
จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

tt ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>