-

ด้วยงานส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
ได้นำคณะศึกษาดูงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
และกลุ่มเกษตรกรตำบลตะพงผู้สนใจเลี้ยงโค จำนวน 130 คน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์
ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี, ราชบุรีและนครปฐม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในงานปศุสัตว์มากขึ้น
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถนำไปถ่ายทอดเป็นแนวทางให้กับผู้พบเห็นได้

tt ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>