-

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบไปด้วย นายธาตรี นามะสนธิ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานกรรมการ, นายไตรภพ บันเทิงสุข (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว) อนุกรรมการ, นางญาณินท์ หิรัญเถกิงพันธ์ (นักวิชาการคลังชำนาญการ) อนุกรรมการ, นางบุษบา ธนาภรณ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42) อนุกรรมการ และนายณวัฒน์ โตศักดิ์ (ท้องถิ่นจังหวัดระยอง) อนุกรรมการ/เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

tt ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>