วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมตำบลตะพง ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง อบต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
การประชุมประชาคมตำบลตะพง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.ตะพง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป) ซึ่ง ข้อ ๑๘ กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ก่อนปีงบประมาณถัดไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *