-

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้ร่วมกัน เข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ
เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ และร่วมภาคภูมิใจในเอกราชที่บรรพบุรุษต้องเสียสละเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องประเทศชาติไทยซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกันทุกวันจันทร์แรกของเดือน พร้อมทั้งรับนโยบายการปฏิบัติงานรวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบทั่วกัน โดยในครั้งนี้นายมนูญ วิวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้ให้พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงร่วมแสดงความยินดีกับนางสาววิสา ศิริมหา ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ซึ่งในการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพงในครั้งนี้ได้มีสื่อมวลชนจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.จันทบุรี ให้ความสนใจมาเก็บภาพเพื่อไปนำเสนอข่าวด้วย

tt ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>