📢ประชาสัมพันธ์ จากกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 😊
เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
📆ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคมจนถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคย
ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖o ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕o๕
(คือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๕) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
✅ มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
✅ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
⏰โดยแบ่งช่วงเวลาการรับลงทะเบียน เป็น ๒ ช่วง คือ
ช่วงที่ 1️⃣ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้มาลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ วันที่ ๒ มกราคมถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ช่วงที่ 2️⃣ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคมวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (จะได้รับเบี้ยยังชีพในปีถัดไป)
หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (พร้อมสำเนา)
๒. ทะเบียนบ้าน (พร้อมสำเนา)
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ในนามผู้มีสิทธิ์ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (เพื่อสำหรับเป็นหลักฐานการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๖๔๐๕๓ ต่อ ๑๐๙

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *