ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ และแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ครั้งแรก

แผนอัตรากำลังสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

STAFFING PLAN_61-63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑

ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ครั้งที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๒

ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 2