..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-06-25 10.36.57_25620625103732

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาส ๓ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-06-25 10.36.57_25620625103742

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-06-25 10.36.57_25620625103720

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง

พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน เป็นเวลา ๑ วัน

ตามโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว ตำบลตะพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-06-20 13.51.51_25620620135210

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ทางเข้าตลาดกลางผลไม้ตะพง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-06-19 14.41.51_25620619144158

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อเครื่องย่อยเศษอาหารและขยะอินทรีย์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องย่อยเศษอาหารและขยะอินทรีย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาผูกผ้าตกแต่งเวที และส่วนประกอบอื่นๆ สำหรับพิธีการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(63)_25620618145037

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้ จำนวน ๑,๓๕๐ ต้น,ดิน จำนวน ๑,๓๕๐ ถุง และ ปุ๋ยชีวภาพ จำนวน ๑,๓๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(62)_25620618144956

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดินปรับพื้นที่ก่อนปลูกต้นไม้ จำนวน ๒๐ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(61)_25620618144928

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(61)_25620618144437

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๕๖-๐๐๔๔, ๔๘๗-๕๘-๐๐๗๓ และ ๔๘๗-๕๙-๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-06-18 09.00.16_25620618090030

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระบอกอัดจารบีหลอดพร้อมจารบีหลอด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(58)_25620617143605

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การทำไซเลจจากเปลือกและเหง้าสับปะรด

ตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๒  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(57)_25620617143531

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาส ๓/๒๕๖๒ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(56)_25620617090023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาฝายน้ำล้น

หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

new doc 2562-06-14 14.07.15_25620614140738

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บห-๘๙๑๔ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-06-14 10.50.50_25620614105154

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-06-14 10.50.50_25620614105144

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-06-14 10.50.50_25620614105133

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร.๘๓๕๕ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(54)_25620613160806

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุสำนักงานไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุยานพานะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(51)_25620612143512

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-06-11 14.52.35_25620611145407

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-06-11 14.52.35_25620611145357

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-06-11 14.52.35_25620611145348

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-06-11 14.52.35_25620611145339

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-06-11 14.52.35_25620611145328

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟเลี้ยว

ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๒๐๕ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-06-11 13.48.34_25620611135227

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์

หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๕๘-๐๐๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(50)_25620611113251

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปพร้อมกรอบหลุย์พระบรมฉายาลักษณ์

จำนวน ๖ รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(49)_25620611113222

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(48)_25620611113152

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(47)_25620611113125

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พระปฐมบรมราชโองการ

ของ รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(45)_25620610133403

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCF_000048

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงตู้ขยาย ๑๕ นิ้ว

เคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCF_000052

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร

จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCF_000051

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นยา  ๕.๕ แรงม้า และปั้มพ่นยา ๓/๔ นิ้ว

และสายพ่นยา ยาว ๕๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCF_000049

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๔๘๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCF_000050

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา