📢 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/ เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ. ศ. ๒๕๖๓ ** โดยขยายเวลาแจ้งรายการประเมินและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.๒๕๖๓ ขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบเรื่องภาระการจ่ายเบี้ยปรับ/ เงินเพิ่มของประชาชนจึงของดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มมาพร้อมนี้

Details