ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลาว-ล็อก ๖ (ระยะที่ ๖) หมู่ที่ ๙ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdf-embedder url="http:/... Details

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคล้า-หนองเสม็ด(ระยะที่๓) หมู่ที่ ๔ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนจันทน์ หมู่ที่ ๑ ต.หนองละลอก อ.บ้านคาย จ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdf-embedder url="http:/... Details

ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลตะพงเข้าร่วมกิจกรรมเวทีชุมชน ตามโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดระยอง จำนวน ๑๐ ท่าน ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตใช้ประชาชนในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙(๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หมู่ที่ ๙ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประชาสัมพันธ์ งาน “ถนนผลไม้ สไตล์ตะพง” ประจำปี ๒๕๖๒

Details

ขอเชิญเที่ยวงานลานวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวสู่ชุมชน ปีที่ ๗

Details

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงได้มีการดำเนินการก่อสร้างถนนถนน คสล. สายปลวกเกตุ – พัน ร.๗ หมู่ที่ ๔ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนสิ้นสุดสัญญาจ้างทั้งสองโครงการ จึงขออภัยในความไม่สะดวก

[pdf-embedder url="http:/... Details

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.)

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิหารหลวงพ่อโสธรเขายายดา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหิน-มาบระกำ หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสามตำบล หมู่ที่ ๑๖ เชื่อมหมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdf-embedder url="http:/... Details

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลตะพง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

[pdf-embedder url="http:/... Details

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

[pdf-embedder url="http:/... Details
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

  องค์การบริหารส่วนต... Details
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... Details
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... Details
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... Details
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดระยอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดระยอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการก... Details
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑

ผลการประเมินประสิทธิภาพขอ... Details
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง... Details
กิจกรรมงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ถนนผลไม้สไตล์ตะพง ๒๕๖๑

กิจกรรมงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ถนนผลไม้สไตล์ตะพง ๒๕๖๑

    องค์การบริห... Details