ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน ผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

Details