จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำสายหลังตลาดกลางผลไม้ตะพง หมู่ที่ ๑๒

doc03142120190913140619

จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำสายสุขุมวิท-ทางหลวงเก่า หมู่ที่ ๖

DOCB31~1

จัดซื้อรถรางนำเที่ยว จำนวน ๑ คัน

เปิดเผยราคากลาง

จัดซื้อรถรางนำเที่ยว จำนวน ๑ คัน

doc03032020190822120201

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

doc03026420190820162130

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล จำนวน ๒ คัน

แบบ บก.06 รถยนต์บรรทุกดีเซล 2 คัน

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น่อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

doc02989120190813162758

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล จำนวน ๒ คัน

doc02981820190809164343
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

doc02981920190809164407
จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำสายหลังตลาดกลางผลไม้ตะพง หมู่ที่ ๑๒

222116_New Doc 2019-07-23 10.07.52

จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำสายสุขุมวิท-ทางหลวงเก่า หมู่ที่ ๖

222109_New Doc 2019-07-23 09.57.46

จ้างเหมาก่อสร้างสวนสุขภาพพร้อมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๘

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างสวนสุขภาพ ม.8

จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๑

new doc 2562-05-24 10.08.58_25620524102833

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดเช้า หมู่ที่ ๗

ถนน คสล.สายทวดเช้า ม.7 (แบบ 01)

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงแตง หมู่ที่ ๑๐

แบบ บก01 คสล.สายบ้านลุงแตง ม.10

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินมะยม-พร้อมพงษ์ หมู่ที่ ๕

แบบ บก 01 คสล.สายเนินมะยม-พร้อมพงษ์ ม.5

จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๑

new doc 2562-04-02 16.37.55_25620402165033

จัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน จำนวน ๑ คัน

IMG_20190327_0018

จัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน จำนวน ๑ คัน

จัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิหารหลวงพ่อโสธรเขายายดา หมู่ที่ ๑๔

new doc 2562-02-13 14.46.25_25620213145431

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสามตำบล หมู่ที่ ๑๖ เชื่อมหมู่ที่ ๑๓

new doc 2562-01-24 15.55.37_25620124162114

 

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหิน-มาบระกำ หมู่ที่ ๑๔

new doc 2562-01-24 15.49.03_25620124155500

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลวกเกตุ-พัน ร.๗ หมูที่ ๔

IMG_20190117_0016

 

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกบ้านใหม่-ไทรงาม หมูที่ ๒

IMG_20190117_0033

 

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาแดง-บ้านช่น หมูที่ ๕,๑๐

IMG_20190117_0048

 

ประกาศราคากลาง
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลวกเกตุ – พัน ร.๗ หมู่ที่ ๔

IMG_20190117_0016

 

ประกาศราคากลาง
จ้างเหมาดูแลต้นไม้ และภูมิทัศน์สวนสาธารณะภายในตำบลตะพง เกาะกลางสี่แยกตะพง ตลาดกลางผลไม้ตะพง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยป้าซิ่น หมู่ที่ ๖

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๕

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินกลาง ซอย ๑ หมู่ที่ ๙

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตรอกกุ้ง – เนินกลาง หมู่ที่ ๙

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบระกำ – ศาลเจ้า หมู่ที่ ๑๑

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ละออง หมู่ที่ ๕

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุวรรณถันนิมิต หมู่ที่ ๕

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำสายชากบน สาย ๒ หมู่ที่ ๑๕

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก หมู่ที่ ๑๓

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง หมู่ที่ ๖

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมไผ่ หมู่ที่ ๔

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายตะพงนอก – บ้านแลง หมู่ที่ ๑

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒ รายการ

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดเช้า หมู่ ๗

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลุงอิ้ม-หนองหิน หมู่ที่ ๖

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างอนามัยยายดา-ศาลารวมใจ หมู่ที่ ๓

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกบ้านใหม่-ไทรงาม หมู่ที่ ๒

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบห้องสรงสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง

ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ขนาด) 200 ซีซี) รสจืด แบบกล่อง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ จำนวน ๖๕ ถัง

ประกาศราคากลาง จ้างทำป้ายแผนที่ท่องเที่ยวตำบลตะพง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๒ ชุด

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และพิธีการ จัดนิทรรศการวิถีตะพง วิถีถิ่น วิถีไทย จำนวน ๑ งาน