จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๑

new doc 2562-05-24 10.08.58_25620524102833

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดเช้า หมู่ที่ ๗

ถนน คสล.สายทวดเช้า ม.7 (แบบ 01)

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงแตง หมู่ที่ ๑๐

แบบ บก01 คสล.สายบ้านลุงแตง ม.10

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินมะยม-พร้อมพงษ์ หมู่ที่ ๕

แบบ บก 01 คสล.สายเนินมะยม-พร้อมพงษ์ ม.5

จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๑

new doc 2562-04-02 16.37.55_25620402165033

จัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน จำนวน ๑ คัน

IMG_20190327_0018

จัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน จำนวน ๑ คัน

จัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิหารหลวงพ่อโสธรเขายายดา หมู่ที่ ๑๔

new doc 2562-02-13 14.46.25_25620213145431

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสามตำบล หมู่ที่ ๑๖ เชื่อมหมู่ที่ ๑๓

new doc 2562-01-24 15.55.37_25620124162114

 

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหิน-มาบระกำ หมู่ที่ ๑๔

new doc 2562-01-24 15.49.03_25620124155500

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลวกเกตุ-พัน ร.๗ หมูที่ ๔

IMG_20190117_0016

 

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกบ้านใหม่-ไทรงาม หมูที่ ๒

IMG_20190117_0033

 

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาแดง-บ้านช่น หมูที่ ๕,๑๐

IMG_20190117_0048

 

ประกาศราคากลาง
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลวกเกตุ – พัน ร.๗ หมู่ที่ ๔

IMG_20190117_0016

 

ประกาศราคากลาง
จ้างเหมาดูแลต้นไม้ และภูมิทัศน์สวนสาธารณะภายในตำบลตะพง เกาะกลางสี่แยกตะพง ตลาดกลางผลไม้ตะพง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยป้าซิ่น หมู่ที่ ๖

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๕

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินกลาง ซอย ๑ หมู่ที่ ๙

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตรอกกุ้ง – เนินกลาง หมู่ที่ ๙

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบระกำ – ศาลเจ้า หมู่ที่ ๑๑

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ละออง หมู่ที่ ๕

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุวรรณถันนิมิต หมู่ที่ ๕

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำสายชากบน สาย ๒ หมู่ที่ ๑๕

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก หมู่ที่ ๑๓

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง หมู่ที่ ๖

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมไผ่ หมู่ที่ ๔

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายตะพงนอก – บ้านแลง หมู่ที่ ๑

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒ รายการ

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดเช้า หมู่ ๗

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลุงอิ้ม-หนองหิน หมู่ที่ ๖

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างอนามัยยายดา-ศาลารวมใจ หมู่ที่ ๓

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกบ้านใหม่-ไทรงาม หมู่ที่ ๒

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบห้องสรงสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง

ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ขนาด) 200 ซีซี) รสจืด แบบกล่อง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ จำนวน ๖๕ ถัง

ประกาศราคากลาง จ้างทำป้ายแผนที่ท่องเที่ยวตำบลตะพง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๒ ชุด

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และพิธีการ จัดนิทรรศการวิถีตะพง วิถีถิ่น วิถีไทย จำนวน ๑ งาน

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรม จำนวน ๑๘ ซุ้ม ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านตะพงใน
ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านหนองกบ ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านยายดา
ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านบ้านปลวกเกตุ ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านช่น
ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านบ้านหนองหิน ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านชากลาว
ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านบ้านนา ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านเนินกลาง
ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านป่าคั่น ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านศาลเจ้า
ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านหนองตารส ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านในบ้าน
ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านบ่อหิน ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านห้วยมะเฟือง
ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านตะกาด ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมสมุนไพรยาไทย
นิทรรศการการดำเนินชีวิตของคนตะพง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมามหรสพและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จำนวน ๘ ชุด ดังนี้
– การแสดงรำวงพื้นบ้าน (ย้อนยุค) พน้อมนางรำ เวที เครื่องเสียงและแสงสว่างไฟประดับเวที จำนวน ๑ คณะ
– การแสดงกลองยาวพร้อมนางรำ จำนวน ๑ คณะ
– การแสดงอังกะลุง จำนวน ๑ คณะ
– การแสดงรำวงประยุกต์ จำนวน ๑ ชุด
– การแสดงไลน์แดนซ์ จำนวน ๑ ชุด
– การแสดงบีกินล็อค จำนวน ๑ ชุด
– การแสดงเซิ้งกะโป๊ (เซิ้งกะลา) จำนวน ๑ ชุด
– การแสดงชุดสานรัก สานใจ สานวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน จำนวน ๑ ชุด

ประกาศราคากลาง ติดตั้งอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมภายใน จำนวน ๑ งาน ดังนี้
-จอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘ ตารางเมตร พร้อมชุดคอนโทรล (Control) จำนวน ๑ ชุด
-กล้องพร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๓ ชุด
-โดรนเพื่อถ่ายภาพมุมสูง จำนวน ๑ ตัว
ชุด DVD พร้อมตัดต่อกิจกรรม จำนวน ๒ ชุด
โครงสร้างฉากบนเวที จำนวน ๑ ชุด
เอฟเฟ็ก (Dryice) จำนวน ๑ ชุด

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕๑ รายการ

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อหนองท่าสะกาว-ห้วยมะเฟือง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๗,๘

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (มีส่วนผสมของยางพารา) สายสุขุมวิท-ศาลาแดง-เนินกลาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ๒๐๖,๖๐๐ บาท

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน, อุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัล

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถรางนำเที่ยว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘ ที่นั่ง เครื่องยนต์ชนิดเบนซิน จำนวน ๓ คัน

ประกาศราคากลาง จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (จำนวน ๓๔ รายการ)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างผนังคันคลองบริเวณคึกฤทธิ์ – บางกระเฌอ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตะพง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างผนังคันคลองบริเวณคึกฤทธิ์ – บางกระเฌอ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตะพง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตานวลหมู่ที่ ๑๖

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้าติ๋ง หมู่ที่ ๑๖

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเนินเสาธงหมู่ที่ ๖ ตำบลตะพง

ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงขวดเรียบสามตำบล

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหิน-มาบระกำหมู่ที่ ๑๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา