ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ม.๕ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ด้วยวืธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๕๖๐ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๓๐๔ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๕-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๙๘๗ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่มและผ้าเย็น จำนวน ๗ วัน โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่จัดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง และติดตั้งประดับไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่ จำนวน ๗ วัน โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ เวที ติดตั้งเครื่องเสียง และพิธีการ โครงการวันคนพิการสากลตำบลตะพง ประจำปี ๒๕๖๐ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๔๘๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดถนนเลียบชายหาดแม่รำพึงและที่สาธารณะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๘๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๑๕๖๐ ระยอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางนอกยางในและลิ้นยางของรถบรรทุกขยะ ๘๑-๘๙๘๗ ระยอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจสภาพและทำการซ่อมแซมของเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน กร ๘๓๕๕ ระยอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีพร้อมป้าย และแผ่นสปอร์ตประชาสัมพันธ์ ในเขตพื้นที่ตำบลตะพง ๑๖ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้, การรับชำระภาษี จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจ้างจัดทำป้าย(ไวนิล)ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติกทรงกระบอกขนาดบรรจุ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๘ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปลาไหล-คลองต้นตะเคียน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนน็อตจับล้อและยางนอกรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๙๑๖ ระยอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน บย ๗๕๗๒ ระยอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ตะพง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพของเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน กษ 6924 ระยอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายไวนิล ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ขนาด 1×3เมตร 1 ป้าย ป้ายซื้อสินค้าในตลาดผลไม้ตะพง ขนาด 1×1เมตร 1 ป้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ จำนวน ๔ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๗๒๑ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางนอกล้อรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๓๕๓ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อปัจจัยการผลิต (สารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพมังคุด) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนามังคุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างไตรมาส๑จำนวน๔รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๙-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๙๑๖ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางนอก ยางในและลิ้นยางของรถบรรทุกขยะ ๘๓-๐๗๒๑ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๘๘๙๓ ระยอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ(อาหารเสริมนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะตลาดกลางผลไม้ตะพง จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บว ๕๖๑๙ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบเสริมทักษะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพของเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน กม ๙๐๕๕ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางนอก ยางในและลิ้นยาง รถบรรทุกขยะ ๘๓-๐๙๑๖ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีทางศาสนา โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงหาดแม่รำพึง ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียง,ประดับไฟฟ้า,เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า,เต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีการและตกแต่งสถานที่ โครงการสืบสานและตกแต่งสถานที่โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ (ชุดเล็ก) โต๊ะวางของ และเก้าอี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๓x๖ เมตร (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจ้างจัดทำป้ายโครงการ (ไวนิล) ขนาด ๑.๕x๔.๘ เมตร จำนวน ๑ ป้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๔๔๕๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเย็บแมกซ์ร่างแผนดำเนินงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยน รถยนต์ทะเบียน กม๙๐๕๕ระยอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น จำนวน ๒ คน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีผสมผสาน ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์จำนวน ๕ ฉบับ ต่อ ๑ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดหาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์(ชุดเล็ก)จำนวน ๑ ชุดและเก้าอี้จำนวน ๓๐๐ ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดหาเต็นท์พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๒x๔ เมตร จำนวน ๖ หลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดอกดาวเรือง จำนวน ๓,๐๐๐ ต้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการ (ไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออิฐประสาน (ตัวก่อ) จำนวน ๔๔๐ ก้อน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ คัน เป็นเวลา ๒ วัน