ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (จำนวน ๒๑ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (จำนวน ๒๑ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (จำนวน ๒๑ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (จำนวน ๒๑ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (จำนวน ๒๑ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะประจำตลาดกลางผลไม้ตะพง
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยายดา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อหินคลุก เกรด A จำนวน ๕๐๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมากั้นห้องกระจกแบบประตูบานเลื่อน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร x ยาว ๖.๐๐ เมตร x สูง ๒.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสายยายดา-ชากลาว หมู่ที่ ๓ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บว ๕๖๑๙ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ เคียวเซร่า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๙-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๒-๕๖-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างออกแบบสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อถุงดำ ขนาด ๓๐ x ๔๐ นิ้ว จำนวน ๗๐ ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขก ๓๘๙๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๗๖๒ ระยอง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาทำตรายางหมึกในตัว จำนวน ๓ อัน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างจัดทำป้ายแบ่งโซนสินค้า ขนาด ๔๐ x ๖๐ ซม. จำนวน ๑๒ ป้าย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมระบบคลัชของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๕๖๐ ระยอง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุึกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๙๑๖ ระยอง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมจอ LED ตลาดผลไม้ตะพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑๗ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน บห ๘๙๑๔ ระยอง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อยางนอก ขนาด ๒.๕๐ – ๑๗ พร้อมยางใน จำนวน ๑ เส้น
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คคษ ๙๔๗ ระยอง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศบริเวณประชาสัมพันธ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๐๒๙
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศบริเวณประชาสัมพันธ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๐๒๙
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุสำหรับทำการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ โครงการกำจัดขยะอินทรีย์ และผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาจัดทำป้ายให้ความรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพของเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน กม ๙๐๕๕ ระยอง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาส ๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์จัดทำจุดบริการคุ้มครองผู้บริโภค/จุดตรวจสอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทำกิจกรรม ๕ ส. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเก้าอี้ จำนวน ๑๕๐ ตัว และจ้างเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างจัดทำป้ายไวนิลเขตปลอดบุหรี่ ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้ออุปกรณ์ภาคสนามตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มขั้นต้น จำนวน ๑ ชุด (ประกอบด้วย ๑๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาสที่่ ๔ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๖๑-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะพง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าตลาดกลางผลไม้ตะพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางล้อรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๕๖๐ ระยอง จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๕๘-๐๐๖๓
และ ๔๘๗-๕๙-๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส ๔ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาส ๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์
แ หมายเลขทะเบียน กจ ๕๓๘๕ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๒๑๕/๗๐ R๑๕C
จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส ๔ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ว่างงานตำบลตะพง (การทำกะปิ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มแย๊กน้ำมันของรถบรรทุกขยะ
หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๗๒๑ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำมุ้งลวดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำมุ้งลวดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างจัดสถานที่ เวที และพิธีการ ตามโครงการการจัดการส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลตะพง ประจำปี ๒๕๖๑
(โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตะพง แก่อย่างสง่างาม ชราอย่างมีคุณภาพ) รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์และโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ดำเนินการจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๕๘-๐๐๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายหมายเลขแผงจำหน่ายสินค้า ขนาด ๒๕x๒๕ ซม.
จำนวน ๓๔๐ ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมระบบคลัชของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๒๐๕ ระยอง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๘๘๙๓ ระยอง จำนวน ๑ คัน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพรถและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน กจ ๘๘๙๓ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมระบบคลัชของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๓๐๔ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๙๑๖ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล แบบมัลติฟังก์ชั่นยี่ห้อเคียวเซร่่า รุ่น TASkalfa ๓๕๐๑iโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างจัดหาเก้าอี้ จำนวน ๔๕๐ ตัว โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลตะพง
กิจกรรมเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างติดตั้งเวทีขนาด ๓.๖๐ x ๗.๒๐ เมตร จำนวน ๙ แผ่น พร้อมเหล็กนั่งร้านฉากหลังยาวเท่ากับขนาดเวทีสูง ๓ ชั้น
และเหมาเครื่องเสียงชุดใหญ่ พร้อมผู้ควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรมและเหมาจัดดอกไม้ประดับ จำนวน ๓ พุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ ขาว-ดำ จำนวน ๘๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสายชากบน สาย ๒ หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กล ๓๗๑๓ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
รายนายชูชีพ กระจ่างแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
รายนายประยูร มหาเขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ๒ ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง
พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถ จำนวน ๑ คัน ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบระกำ – ศาลเจ้า หมู่ที่ ๑๑
ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินกลาง ซอย ๑ หมู่ที่ ๙
ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตรอกกุ้ง – เนินกลาง หมู่ที่ ๙
ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก หมู่ที่ ๑๓
ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างประดับผ้าระบายฟ้า – ขาว ใต้ภาพพระฉายาลักษณ์ และรั้วหน้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๘-๕๙-๐๐๑๙
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๕๘-๐๐๕๗
และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๕๘-๐๐๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อปั้มไดโว่ จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๖๐-๐๐๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเวทีกลาง ขนาด ๖ x ๑๒ เมตร จำนวน ๒๔ แผ่น
(นั่งร้านฉากหลังขนาดเท่าเวทีสูง ๓ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเก้าอี้ จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างวงโยธวาทิต จำนวน ๑ วง, การแสดงถวายพระพร จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแก้ว จำนวน ๘๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างจัดสถานที่และพิธีการถวายพระพรชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียง ประดับไฟ ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมารถยนต์ประชาสัมพันธ์ พร้อมป้ายและสปอร์ตโฆษณา จำนวน ๑ คัน เป็นเวลา ๕ วัน
(ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่
และนอกเวลาราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ๒ ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำป้าย (ไวนิล) ขนาด ๑.๕ x ๒.๔ เมตร
โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุวรรณถันนิมิต หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ละออง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ่านไฟฉาย จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๙๘๗ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ๒ ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง
พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑x๑๓ นิ้ว ขยายก้นไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
พร้อมสกรีนจำนวน ๑๒๐ ใบ ตามโครงการวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายตะพงนอก-บ้านแลง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม และบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ว่างงาน (การทำกะปิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม จำนวน ๑๗ รายการ
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ ร.10 และป้ายประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการตลาดตะพงตลาดดีมีมาตรฐานอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแตรวงพร้อมนางรำ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา
ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างพิธีทางศาสนา ตกแต่งสถานที่และพิธีการ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อถังขยะพลาสติกฝาดัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร สีเขียว,น้ำเงิน,เหลือง,ส้ม (๔ สี/ชุด) จำนวน ๕ ชุด
พร้อมสกรีน ประเภทขยะ และโลโก้หน่วยงานตามแบบโครงการตลาดตะพงตลาดดีมีมาตรฐานอย่างยั่งยืน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Brother DCP – ๑๖๕C โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๙๘๓๕ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
pp gotzee กรอบหลุยส์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Hot Mix) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง