จัดซื้อรถดับเพลิงชนิด ๖ ล้อ ขนาดบรรจุ ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

 

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน ๒ เครื่อง

 

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน บม ๔๕๗๔ ระยอง

 

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

 

จ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๕ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 

สรุปผลการประมาณราคากลางปรับปรุงอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ตะพง หมู่ที่ ๑๒

 

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ตะพง หมู่ที่ ๑๒

 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ราคากลางจ้างเหมาถนนทำความสะอาดถนนเลียบชายหาดแม่รำพึง

 

ประกาศราคาจ้างเหมาทำความสะอาดถนนเลียบชายหาดแม่รำพึงและที่สาธารณะ

 

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปลาไหล-คลองต้นตะเคียน หมู่ที่ ๘

 

จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

 

ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์สวนสาธารณะภายในตำบลตะพงและเกาะกลางสี่แยกตะพงตลาดกลางผลไม้ตะพงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์สวนสาธารณะภายในตำบลตะพงและเกาะกลางสี่แยกตะพงตลาดกลางผลไม้ตะพงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

แบบสรุปราคากลางสำหรับจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์สวนสาธารณะภายในตำบลตะพง (เกาะกลางสี่แยกตะพงและหน้าตลาดกลางผลไม้ตะพง)

 

ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์สวนสาธารณะภายในตำบลตะพงและเกาะกลางสี่แยกตะพงตลาดกลางผลไม้ตะพงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะตลาดกลางผลไม้ตะพง

 

จัดซื้อปัจจัยการผลิต (สารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพมังคุด) จำนวน ๓ รายการ

 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ

 

จ้างเหมาผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น จำนวน ๒ คน

 

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีแบบผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง

 

ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๕๖๐ ระยอง

 

ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๙๘๗ ระยอง

 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๕๓ รายการ

 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ไตรมาสที่ ๔

 

จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตลาดกลางผลไม้ตะพง บริเวณตลาดสดพื้นบ้าน ๑

 

ประกาศ จ้างเหมาก่อสร้างผนังคันคลองบริเวณ คลองคึกฤทธิ์ บางกะเฌอ ม.๑๓

 

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตาผึ่ง ชากนา ม.๑๑

 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ

 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ

 

จ้างเหมาก่อสร้างห้องสรงสำหรับรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์

 

จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการถนนผลไม้ สไตล์ตะพง ประจำปี 2560)

 

จัดซื้อวัสดุไตรมาส 3 จำนวน 150 รายการ

 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ชุด

 

จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการสาธารณะ หมู่ที่ 12

 

จ้างเหมาก่อสร้างผนังคันคลองบริเวณคลองคึกฤทธิ์-บางกระเฌอ หมู่ที่ ๑๓

 

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลา หมู่ที่ 13

 

จ้างเหมาก่อสร้างผนังคันคลองบริเวณคลองคึกฤทธิ์-บางกระเฌอ หมู่ที่ 13

 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 49 รายการ

 

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยวิธีฝังกลบโดยวิธีพิเศษ