กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา)

 

ฝ่ายบริหารงานการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการโรงเรียน
นางสาวอมรรัตน์ ไชยรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารงานการศึกษา

 
นางสาวอมรรัตน์ ไชยรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

นางอรอุมา  ชำนาญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
นางสาวพัทธมน  ผลศิริ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
นางสาวปวีณา แย้มกลิ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายวิรัตน์ จันทร์พิทักษ์
พนักงานขับรถยนต์

                                    

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

 

-ว่าง-
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปง./ชง.)

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)

นางราตรี  อัครวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวศิประภา  แย้มกลิ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

ฝ่ายกิจการโรงเรียน


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน

 

โรงเรียนอนุบาลตะพง

นางสาวนุชนาถ  กนิษฐสุต
ครู ชำนาญการ
นางวันเพ็ญ  วชิรนันทกุล
ครู
นางรุ่งทิพย์  สำราญรื่น
ครู
นางสาววันทนี  แสงกระจ่าง
ครู

-ว่าง-
ครู

-ว่าง-
ครู
-ว่าง-
ครูผู้ช่วย
-ว่าง-
ครูผู้ช่วย

        

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก

นางเกศินี  หอมระรื่น
ครู ชำนาญการ
-ว่าง-
ครู

-ว่าง-
ครู

-ว่าง-
ครู
นางภัคธิมา  บรรเริงเสนาะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางชุติมา  พรมสุภา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางอุมาภรณ์  กรรนิกา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวบังอร  เกิดมณี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางนงนภัส  ฤกษ์สำราญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวภัทรวดี  ทิพนาค
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอรนิชา  โพธิ์แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-ว่าง-
ภารโรง

นางอรอนงค์  ขวัญนัทธี
คนงาน
นางสาวจิรัฐิวรรณ มีเพ็ชร
คนงาน
นางสาวนิสา  ดารา
คนงาน

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราฎร์บำรุง

 


นางสาวกชพร  กลักย้อม
ครู 

นางธมลวรรณ  สาครจันทร์
ครู

                                                                                                                                                                 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา

นางสุนันท์  ศรีราธารา
ครู
นางสาวนัยนา  นิยมการ
ครู

นางสาวกรกมล  สุนทรประเสริฐ
ครู

 


นางสาวชุติมา  ผ่อนให้
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง

 


-ว่าง-
ครู

นางสุพร  ทองหล่อ
ครู

นางสาววิริยา  เชียงปล้อง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวพิมพ์พัชรพร  ชุ่มวิจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวภาวดี  ประโมทะกะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นายสมาน  แถมสุข
คนงาน