กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวอมรรัตน์  ไชยรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ฝ่ายบริหารการศึกษา            ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            ฝ่ายกิจการโรงเรียน

                                                                           

            นางสาวอมรรัตน์  ไชยรัตน์                           นางสาวอมรรัตน์  ไชยรัตน์                               นางสาวอมรรัตน์  ไชยรัตน์
                 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา                      หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  รักษาการในตำแหน่ง           หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  รักษาการในตำแหน่ง
             (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)                  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                            หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
 

ฝ่ายบริหารการศึกษา

 
นางสาวอมรรัตน์  ไชยรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

                                                                         
          นางสาวอรอุมา  ชำนาญ                                          -ว่าง-                                                         -ว่าง-
              นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ                 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ

                                                                                     

           นางสาวพัทธมน  ผลศิริ                                  นางปวีณา  แย้มกลิ่น                                     นายวิรัตน์  จันทร์พิทักษ์
             ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                                        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                           พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอมรรัตน์  ไชยรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

                                 

                                                    -ว่าง-                                                นางสาวโสภา  คำนึงผล
                                    เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน                               เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   

                                 

                                                  นางราตรี  อัครวงษ์                              นางสาวศิประภา  แย้มกลิ่น
                                                          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายกิจการโรงเรียน

   
นางสาวอมรรัตน์  ไชยรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลตะพง

          

                                   

-ว่าง-                                  -ว่าง-                                      -ว่าง-                                 -ว่าง-
ครูผู้ช่วย                                ครูผู้ช่วย                                  ครูผู้ช่วย                             ครูผู้ช่วย

     

                                   

-ว่าง-                                  -ว่าง-                                      -ว่าง-                                 -ว่าง-
ครูผู้ช่วย                                ครูผู้ช่วย                                  ครูผู้ช่วย                             ครูผู้ช่วย

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก

                                          
นางเกศินี  หอมระรื่น                นางรุ่งทิพย์  สำราญรื่น            นางสุพร  ทองหล่อ           นางสาววันทนี  แสงกระจ่าง
                                  ครู                                                   ครู                                             ครู                                                ครู   
                                                                                                
นางภัคธิมา  บรรเริงเสนาะ                             นางชุติมา  พรมสุภา                                     นางอุมาภรณ์  กรรนิกา
                             ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                                                     ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

                                                                              
นางวสาวบังอร  เกิดมณี                              นางนงนภัส  ฤกษ์สำราษ                                 นางสาวภัทรวดี  ทิพนาค
                       ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                                                  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                                                     ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
   

                                 

                                       นางสาวอรนิชา  โพธิ์แก้ว                                      นายสมควร  สกุลณี
                                                        ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)                                                         นักการภารโรง

                                                              
นางอรองนงค์  ขวัญนัทธี                          นางสาวกีรติ  สินธุนาวา                          นางสาวนิสา  ดารา
                             คนงานทั่วไป                                                  คนงานทั่วไป                                                  คนงานทั่วไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงใน

                                 

                                      นางสาวนุชนาถ  กนิษฐสุต                              นางสาวกรกมล  สุนทรประเสริฐ
                                                                  ครู                                                                            ครู

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราฎร์บำรุง

                                 

                                        นางสาวกชพร  กลักย้อม                                   นางธมลวรรณ  สาครจันทร์
                                                                  ครู                                                                            ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา

                                 

                                          นางสุนันท์  ศรีราธารา                                     นางสาวนัยนา  นิยมการ
                                                                   ครู                                                                            ครู

                                                                 

                                                                                    -ว่าง-
                                                                                             ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง

                                           

 นางวันเพ็ญ  วชิระนันทกุล
ครู

 

                                 

                                       นางสาววิริยา  เชียงปล้อง                                นางสาวพิมพ์พัชรพร  ชุ่มวิจิตร
                                                         ผู้ดูแลเด็กเล็ก                                                                      ครู

           

                                 

                                        นางสาวศรินพร  แสงเมฆ                                       นายสมาน  แถมสุข
                                                           ผู้ดูแลเด็กเล็ก                                                                      ครู