กองสวัสดิการสังคม

 


นายบัญญัติ เตียวัฒนานนท์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

 

 ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน       ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นายฐานุพงศ์ โพธิ์สาร
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

นางสาวจริญญา จำปากุล
                    หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์                 
    (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

                                                                           

—————————————————————————–

ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

 


นายฐานุพงศ์ โพธิ์สาร
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

 


-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นางสาวนุศรา  แย้มกลิ่น
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวจันทพร จันทร์พิทักษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวพัฒน์นรี ธรรมสุนทร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

นางสาวรุ่งนภา พงษ์ศิลา
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

                                                   

——————————————————————

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์


นางสาวจริญญา จำปากุล
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

 


นายธนวิทย์ เถาเมืองใจ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

 

นางสาวธนทร อับดุลลอ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาววิลาวรรณ คชรินทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวจตุพร  ชวนชิต
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

นางสาวกชพร เนียมมณี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายสุการ ป้องสีดา
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญธรรม แสงกระจ่าง
พนักงานขับรถยนต์