กองสวัสดิการสังคม

 


นายฐานุพงศ์ โพธิ์สาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

 ฝ่ายพัฒนาชุมชน       ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นายฐานุพงศ์ โพธิ์สาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

นางสาวจริญญา จำปากุล
                    หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์                 
    (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

                                                                           

—————————————————————————–

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

 


นายฐานุพงศ์ โพธิ์สาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

 


นางสาวนวนาถ วงศ์บุปผา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวนุศรา  แย้มกลิ่น
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวจันทพร จันทร์พิทักษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวพัฒน์นรี ธรรมสุนทร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

นางสาวรุ่งนภา พงษ์ศิลา
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

                                                   

——————————————————————

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์


นางสาวจริญญา จำปากุล
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

 


-ว่าง-
นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

นางสาวธนทร อับดุลลอ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาววิลาวรรณ คชรินทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวจตุพร  ชวนชิต
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

นางสาวกชพร เนียมมณี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายสุการ ป้องสีดา
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญธรรม แสงกระจ่าง
พนักงานขับรถยนต์