กองสวัสดิการสังคม

 


นายบัญญัติ เตียวัฒนานนท์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

 

 

                             ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน                         ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

                                     
  นายฐานุพงศ์ โพธิ์สาร                              นางสาวจริญญา จำปากุล
          หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน                             หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์                 
 (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)                  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

—————————————————————————–

ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

 


นายฐานุพงศ์ โพธิ์สาร
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

 


-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

                                                                       
                         นางสาวนุศรา  แย้มกลิ่น                               นางสาวจันทพร จันทร์พิทักษ์
                                   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                                              ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

                                                                         
                   นางสาวพัฒน์นรี ธรรมสุนทร                               นางสาวรุ่งนภา พงษ์ศิลา
                            ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                                           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

——————————————————————

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์


นางสาวจริญญา จำปากุล
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

 


นายธนวิทย์ เถาเมืองใจ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

 

                                                                               
                                     นางสาวธนทร อับดุลลอ                            นางสาววิลาวรรณ คชรินทร์
                                              เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและ                                           ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                 
                                       ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน                               

   

 

                                                          
                         นางสาวจตุพร  ชวนชิต        นางสาวกชพร เนียมมณี             นายสุการ ป้องสีดา
                                 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                       พนักงานขับรถยนต์    

 


        นายบุญธรรม แสงกระจ่าง
          พนักงานขับรถยนต์