กองสวัสดิการสังคม

 


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

 

 ฝ่ายพัฒนาชุมชน       ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นายฐานุพงศ์ โพธิ์สาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

นางสาวจริญญา จำปากุล
                    หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์                 
    (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

                                                                           

—————————————————————————–

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

 


นายฐานุพงศ์ โพธิ์สาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

 


-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นางสาวนุศรา  แย้มกลิ่น
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวจันทพร จันทร์พิทักษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวพัฒน์นรี ธรรมสุนทร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

นางสาวรุ่งนภา พงษ์ศิลา
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

                                                   

——————————————————————

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์


นางสาวจริญญา จำปากุล
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

 


-ว่าง-
นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

นางสาวธนทร อับดุลลอ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาววิลาวรรณ คชรินทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวจตุพร  ชวนชิต
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

นางสาวกชพร เนียมมณี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายสุการ ป้องสีดา
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญธรรม แสงกระจ่าง
พนักงานขับรถยนต์