ฝ่ายข้าราชการการเมือง

-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

                         
-ว่าง-                      -ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง-ว่าง-
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง