ฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายทวีป แสงกระจ่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

                         
นายฉกรรณ์ คชรินทร์                      นายสฤษดิ์ เรี่ยมทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงนายเกรียง ไกรเดช
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง