กองช่าง

นายทรงพล ครึกครื้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

ฝ่ายควบคุมอาคาร ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


———————————————-

ฝ่ายควบคุมอาคาร

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 


-ว่าง-
นักจัดการงานช่าง (ปก./ชก.)

-ว่าง-
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

นางสาวสรัลชณา เหิมพยัคฆ์
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

————————————————-

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

-ว่าง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

นายอาทิตย์   สีมารักษ์
วิศวรกรโยธา ชำนาญการ

-ว่าง-
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

นางสาวสุมิตรา ชนะนคร
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

นายอุรัตน์ ปรีรัตน์
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวศรัญญา เกตุเกสี
คนงาน

 

————————————————-

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

นายมนู  ยิ่งเฮง
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

-ว่าง-
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.)


นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวบงกชธร ธรรมานุรักษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวินัย ซุงประเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเธียรสิน เรืองกิตติ์โภคิน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายสันติ  ศิริลภ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาววิลาวัลย์ นาคะโร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 


นายประจวบ  วิเชียรล้ำ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายเอนก กระแสสินธุ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 นายสันต์ชัย คชรินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 นายสาธิต วิเชียรล้ำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมหมาย สโมสร
  พนักงานขับรถยนต์

นายยศศักดิ์  กระแสสินธ์ุ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายวิรัช เมืองชล
คนงาน
นายธิติพงศ์  ทองวิเชียร
คนงาน