กองช่าง

นายทรงพล ครึกครื้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
นายวรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ฯ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายวรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ และควบคุมอาคาร
นายทรงพล ครึกครื้น
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

————————————————-

ฝ่ายก่อสร้าง


นายวรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

                                                        

                           นายมนู ยิ่งเฮง                            -ว่าง-                   นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน
                           นายช่างโยธาชำนาญงาน          นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                                                                   
                               นางสาวสุมิตรา ชนะนคร                          นายอุรัตน์ ปรีรัตน์                   
                                    ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                 พนักงานขับรถยนต์

——————————————————

ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร


นายวรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

                                                                  
                       นายอาทิตย์ สีมารักษ์                        -ว่าง-                      นางสาวสรัลชณา เหิมพยัคฆ์
                             วิศวกรโยธาชำนาญการ          นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

    
  นายสมหมาย สโมสร
  พนักงานขับรถยนต์

——————————————————-

ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค


นายทรงพล ครึกครื้น
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

                          

                                               -ว่าง-                                          -ว่าง-
                            นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

                                                                                            นางสาววิลาวัลย์ นาคะโร                  นายวินัย ซุงประเสริฐ               นายเธียรสิน เรืองกิตติ์โภคิน
                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                             ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า                     ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  

                                                                 

                     -ว่าง-                           นายประจวบ วิเชียรล้ำ                        นายเอนก กระแสสินธุ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า                พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง               พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

                                  

                                                                

           นายสันต์ชัย คชรินทร์                            นายยศศักดิ์  กระแสสินธ์ุ                       -ว่าง-
       พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                      พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา       พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                                 

                                     
         นายสาธิต วิเชียรล้ำ          นายวิรัช เมืองชล       นางสาวพรนิภา  ฟุ้งเฟื่อง     นายธิติพงศ์  ทองวิเชียร       พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา         คนงานทั่วไป                         คนงานทั่วไป                                คนงาน