กองช่าง

นายทรงพล ครึกครื้น
ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
นายวรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายวรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ และควบคุมอาคาร
นายทรงพล ครึกครื้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

————————————————-

ฝ่ายก่อสร้าง


นายวรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

 


นายมนู ยิ่งเฮง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

              
             นางสาวสุมิตรา ชนะนคร             นายอุรัตน์ ปรีรัตน์                   
    ผู้ช่วยนายช่างโยธา               พนักงานขับรถยนต์

——————————————————

ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร


นายวรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

 

                        
   นายอาทิตย์ สีมารักษ์                นางสาวสรัลชณา เหิมพยัคฆ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ             เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสมหมาย สโมสร
พนักงานขับรถยนต์

——————————————————-

ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค


นายทรงพล ครึกครื้น
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

 

นางสาววิลาวัลย์ นาคะโร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวินัย ซุงประเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเธียรสิน เรืองกิตติ์โภคิน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายประจวบ วิเชียรล้ำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายเอนก กระแสสินธุ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 

             
นายสันต์ชัย คชรินทร์           นายสาธิต วิเชียรล้ำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

            
นายวิรัช เมืองชล           นายณัฐวุฒิ ไชยรัตน์
    คนงานทั่วไป