กองช่าง

นายทรงพล ครึกครื้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
นายอาทิตย์  สีมารักษ์
วิศวกรโยธา รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายอาทิตย์  สีมารักษ์
วิศวกรโยธา รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ และควบคุมอาคาร
นายทรงพล ครึกครื้น
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

————————————————-

ฝ่ายก่อสร้าง

นายอาทิตย์  สีมารักษ์
วิศวกรโยธา รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 


 นายมนู ยิ่งเฮง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุมิตรา ชนะนคร
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

นายอุรัตน์ ปรีรัตน์
พนักงานขับรถยนต์

——————————————————

ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

นายอาทิตย์  สีมารักษ์
วิศวกรโยธา รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 

นายอาทิตย์ สีมารักษ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

 -ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางสาวสรัลชณา เหิมพยัคฆ์
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมหมาย สโมสร
  พนักงานขับรถยนต์

——————————————————-

ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค


นายทรงพล ครึกครื้น
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

 

-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 -ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางสาววิลาวัลย์ นาคะโร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวินัย ซุงประเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเธียรสิน เรืองกิตติ์โภคิน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายสันติ  ศิริลภ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายประจวบ วิเชียรล้ำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายเอนก กระแสสินธุ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 นายสันต์ชัย คชรินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายยศศักดิ์  กระแสสินธ์ุ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 นายสาธิต วิเชียรล้ำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวิรัช เมืองชล
คนงาน

-ว่าง-
คนงาน

นายธิติพงศ์  ทองวิเชียร
คนงาน