กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายรุ่ง คีรีแลง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)

————————–

 ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  ฝ่ายรักษาความสะอาด

นางวรางค์ สุวรรณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นางรสวาริน นาคทับทิม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
(บริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

นางสาววาริณี วรรณทร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด

————————–

ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 

นางวรางค์ สุวรรณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นางวรางค์ สุวรรณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวนิศารัตน์ คุ้มญาติ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุวรรณา  ไทยเจริญ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวศศิวิมล ประดิษฐ์พฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวีระศักดิ์ สโมสร
พนักงานขับรถยนต์
นายนัทธิไกร  ปราณนัทธี
คนงาน

 

————————–

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

นางรสวาริน นาคทับทิม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางสาวอรดี นนธิจันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวปรียาภรณ์  กาหลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายมานิต ศิริมหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนธี สกุลกล้า
พนักงานขับรถยนต์

————————–

ฝ่ายรักษาความสะอาด

นางสาววาริณี วรรณทร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด

นางสาววาริณี วรรณทร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นายเฉลิมพล  แก้วเหล่า
 เจ้าพนักงานธุรการปฏบัติงาน


นายวัชรวิชญ์  โชควรวิสิษฐ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขภิบาล

นายบุญช่วย โชติวิชิต
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายไพศาล เกิดมณี
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายอนุพันธ์ ไกรเดช
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายอดุลย์ สุขมหันต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายประสพโชค  ชัยชนะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมควร เหลืองจันทึก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายธานี  แสงกระจ่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอั๋น  คณาบุตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายตุ๋ย  ซ้อนคร่ำ
คนงานประจำรถขยะ

นายบุญเชิด จำปาจีน
คนงานประจำรถขยะ

นายทวี มุกดาพงษ์
คนงานประจำรถขยะ

นายฟ้าลั่น  ตรีธวัช
คนงานประจำรถขยะ

นายธนญชัย  ไพบููลย์
คนงานประจำรถขยะ

นายมงคล  แซ่เลี้ยว
คนงานประจำรถขยะ

นายศุภชัย  พิลาทอง
คนงานประจำรถขยะ

 นายประเสริฐ  นามวงษ์
 คนงานประจำรถขยะ

นายเดชณรงค์  พิลาทอง
คนงานประจำรถขยะ

นายบัญชา  จำปาจีน
คนงานประจำรถขยะ

นายสำเนียง  จำปาศิลป์
คนงานประจำรถขยะ

นายผล  พรหมแต่ง
คนงานประจำรถขยะ

นายเตรียมศักดิ์  นิยมพงษ์
คนงานประจำรถขยะ

นายสมเดช  มนยฤทธิ์
คนงานประจำรถขยะ

นายสถาพร  โพธิ์แก้ว
คนงานประจำรถขยะ

นายอรุณชัย  กาหวาย
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

 นางกัลญา รัตนรักษ์
คนงาน

นางบุญชื่น  พิสดาร
คนงาน

นางบุญญาพร  ถาวร
คนงาน

นางบุญมี  เหลืองจันทึก
คนงาน

นางสายใจ  แถมสุข
คนงาน

 นายปพนสรรค์ จันทร์เรือง
คนงาน

นายสมเจตน์  มามีไชย
คนงาน

นายเอกรัตน์  ศรีราธารา
คนงาน

นางทอง  มามีไชย
คนงาน

นายวินัย  ปรีดารัตน์
คนงาน

     

ฝ่ายบริการสาธารณสุข


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

นางสาวธันย์ชนก  เกิดมณี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายดิฐการ  จันทวงษ์
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)

นายอนุสิทธิ์  คุ้มญาติ
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)
นางสาวสุพรรษา  อุตราศรี
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)

นายชมภู  วงษ์เสงี่ยม
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)

นายเชาวลิต  ไชยสิทธิ์
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)

นายวิศิษฐ์  จันทวงษ์
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)
นายกิตติพงศ์  ล้ำเลิศ
พนักงานขับรถยนต์
นายวรานนท์  พงษ์นัยรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
นางศุภิสรา  งามเสงี่ยม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางนลัทพร  คีรีแลง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวดวงดาว  เหล่าหว้าน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวศรัญญา  บุญศิริ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวรจนา  น้ำสา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวคมนภัค  ทองนพคุณ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวฐานวีร์  บุศยศิริ
ผู้ช่วยนักโภชนาการ
นางสาวนริศรา  สารภาค
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางสาวอารีรัตน์  หาดอ้าน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสิริวิภา  แสงเมฆ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเกศรา  โอนอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริวรรณ  งามสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิตยา  สุดทัดสัน
คนงาน
นางสาวทองยาด  ทองน้อย
คนงาน
นางสาวกุลวดี  ทรัพย์สง่า
คนงาน
นายภัทรพล  สุวรรณโชติ
คนงาน
นางสาวณัฐพิมล  จันทร์เหมือนเผือก
คนงาน

 

นางฐชวรรณ  แย้มกลิ่น
นักวิชาการสาธารณสุขขำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสุกานดา  วรพิทย์พงศ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวกัญญาภัค  ผลสุข
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวกิตติยา  เวียงย่างกุ้ง
เข้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางอรชร  สาครจันทร์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวสดินา  ปราณนัทธี
ผู้ช่วยนักโภชนาการ
นางสาวจุฑามาศ  รัตนเขื่อน
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
-ว่าง-
ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ
นายพีรพล  ใจสะอาด
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสุดาพร  สุวรรณแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปิยอร  สุมน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววาสนา  เสาวคนธ์
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)
นางสาวพิมพ์ใจ  พุทธชาติ
คนงาน
นางรัชนี  ออมธนะ
คนงาน

-ว่าง-
คนงาน