กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายรุ่ง คีรีแลง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)

————————–

           ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม                     ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข                      ฝ่ายรักษาความสะอาด                                                                                                          
                 นางวรางค์ สุวรรณ                                  นางรสวาริน นาคทับทิม                            นางสาววาริณี วรรณทร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง      หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข           นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
      หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม                                      (บริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)                          หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด

————————–

ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นางวรางค์ สุวรรณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นางวรางค์ สุวรรณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

                                                                           
                      นางสาวนิศารัตน์ คุ้มญาติ                 นางสาวศศิวิมล ประดิษฐ์พฤกษ์                      -ว่าง-
                        ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป                          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                        ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

                                                                           
                     นางสาวเกศรา โอนอ่อน                           นายวีระศักดิ์ สโมสร                  นายนัทธิไกร  ปราณนัทธี
                              คนงานทั่วไป                                              พนักงานขับรถยนต์                                    คนงานทั่วไป

————————–

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

นางรสวาริน นาคทับทิม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

                                                                      
          นางสาวอรดี นนธิจันทร์                 นางสาวอารีรัตน์  หาดอ้าน       นางสาวปรียาภรณ์  กาหลง               นายมานิต ศิริมหา
           ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข                       ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
นายนธี สกุลกล้า
พนักงานขับรถยนต์

————————–

ฝ่ายรักษาความสะอาด

นางสาววาริณี วรรณทร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด

                                                                                  
                                     นางสาววาริณี วรรณทร                                       นายเฉลิมพล  แก้วเหล่า
                                         นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ                                            เจ้าพนักงานธุรการปฏบัติงาน

 

-ว่าง-
ผู้ช่วยนักสุขาภิบาล

 

                                                                                    
              นายบุญช่วย โชติวิชิต                                นายไพศาล เกิดมณี                              นายอนุพันธ์ ไกรเดช 
          พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง                       พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง                     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

                                                                                        
                                               นายอดุลย์ สุขมหันต์                                        นายประสพโชค  ชัยชนะ                                                                                       พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง                                    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                       

                                                             นายสมควร เหลืองจันทึก       นายธานี  แสงกระจ่าง          นายอั๋น คณาบุตร               นายตุ๋ย ซ้อนคร่ำ           นายบุญเชิด จำปาจีน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา        คนงานประจำรถขยะ                   คนงานประจำรถขยะ                คนงานประจำรถขยะ

                                                         

        นายทวี มุกดาพงษ์           นายอุทาน  เอื้อเฟื้อ         นายธนญชัย ไพบูลย์                    -ว่าง-                    นายศุภชัย  พิลาทอง
         คนงานประจำรถขยะ                   คนงานประจำรถขยะ                 คนงานประจำรถขยะ               คนงานประจำรถขยะ                   คนงานประจำรถขยะ

                                                          
   นายประเสริฐ  นามวงษ์       นายไพโรจน์  แถมสุข          นายบัญชา  จำปาจีน                    -ว่าง-                    นายผล  พรหมแต่ง
       คนงานประจำรถขยะ                  คนงานประจำรถขยะ                   คนงานประจำรถขยะ                คนงานประจำรถขยะ                  คนงานประจำรถขยะ

                                                        

 นายเตรียมศักดิ์  นิยมพงษ์        นายสมเดช  มนยฤทธิ์         นายสถาพร  โพธิ์แก้ว          นายบุญชู  ไชยชาติ                     -ว่าง-
         คนงานประจำรถขยะ                คนงานประจำรถขยะ                    คนงานประจำรถขยะ                 คนงานประจำรถขยะ                   คนงานประจำรถขยะ

                                    
         นางกัลญา รัตนรักษ์       นางบุญชื่น  พิสดาร        นางบุญญาพร  ถาวร      นางบุญมี  เหลืองจันทึก      นายสายใจ  แถมสุข
               คนงานทั่วไป                     คนงานทั่วไป                        คนงานทั่วไป                          คนงานทั่วไป                       คนงานทั่วไป

                                              

   นายปพนสรรค์ จันทร์เรือง     นายสมเจตน์  มามีไชย                    -ว่าง-                 นางทอง  มามีไชย          นายวินัย  ปรีดารัตน์
              คนงานทั่วไป                          คนงานทั่วไป                             คนงานทั่วไป                        คนงานทั่วไป                        คนงานทั่วไป

ฝ่ายบริการสาธารณสุข


จ่าเอกพิตรพิบูล  ทวันเวท
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

 

                                                                                

                       นางสาวธันย์ชนก  เกิดมณี                                 -ว่าง-                                               -ว่าง-
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป                        พนักงานขับรถยนต์                              พนักงานขับรถยนต์        

 

 

                                 

      นางศุภิสรา  งามเสงี่ยม                    นางนลัทพร คีรีแลง          นางสาวดวงดาว  เหล่าหว้าน                      -ว่าง-
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ/ชำนาญการ

                                                       
-ว่าง-                                                  -ว่าง-
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ/ชำนาญการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

                              

นางสาวฐานวีร์  บุศยศิริ            นางสาวนริศรา  สารภาค                  -ว่าง-                      นางสาวคมนภัค  ทองนพคุณ
ผู้ช่วยนักโภชนาการ                 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย      ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

 

                 

นางสาวสิริวิภา  แสงเมฆ             นางสาวเกศรา  โอนอ่อน                      -ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุนรการ

                                             

         นายดิฐการ  จันทวงษ์              นายอนุสิทธิ์  คุ้มญาติ              นางสุพรรษา  อุตราศรี               นายชมภู  วงษ์เสงี่ยม
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)   พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)      พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)     พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)

                                                             

 นายเชาวลิต  ไชยสิทธิ์                   นายวิศิษฐ์  จันทวงษ์                  นางสาวนิตยา  สุดทัดสัน              นางรัชนี  ออมธนะ
 พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)      พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)                       คนงาน                                คนงาน

 

                                                                       

นางสาวกุลวดี  ทรัพย์สง่า                                       -ว่าง-                                                     -ว่าง-
คนงาน                                                 คนงาน                                                   คนงาน

                                                                          
นางฐชวรรณ  แย้มกลิ่น                                      -ว่าง-                                                   -ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ    พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ/ชำนาญการ

                                                                         
-ว่าง-                                   นางสาวกิตติยา  เวียงย่างกุ้ง                         นางอรชร  สาครจันทร์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ       เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน        เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

                                                                      

                        นางสาวสดินา  ปราณนัทธี                   นางสาวจุฑามาศ  รัตนเขื่อน                  นางสาวสุกานดา  วรพิทย์พงศ์
ผู้ช่วยนักโภชนาการ                           ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย                            ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ

                           

                                                            

                        นายพีรพล   ใจสะอาด            นางสาวสุดาพร  สุวรรณแสน          นางสาวปิยอร  สุมน      นางสาววาสนา  เสาวคนธ์
ผุ้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานช่วยชีวิตคน
(ทักษะ)   

 

                                                                    
นางสาวพิมพ์ใจ   พุทธชาติ                  นางสาวทองหยาด  ทองน้อย                    นายวิโรจน์  ศรีปัญญา
คนงาน                                           คนงาน                                             คนงาน