กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายรุ่ง คีรีแลง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)

————————–

ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม        ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข          ฝ่ายรักษาความสะอาด
                                             
     นางวรางค์ สุวรรณ                  นางรสวาริน นาคทับทิม                    นางสาววาริณี วรรณทร
   เจ้าพนักงานสาธารณสุข รักษาการในตำแหน่ง            หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข               นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาการในตำแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม                         (บริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)                                 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด

 

————————–

 

ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นางวรางค์ สุวรรณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นางวรางค์ สุวรรณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

                                                                               
                                     นางสาวนิศารัตน์ คุ้มญาติ                           นางสาวศศิวิมล ประดิษฐ์พฤกษ์                       
                                    ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป                                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

                                                   
      นางสาวเกศรา โอนอ่อน                นายวีระศักดิ์ สโมสร               นายธนเดช พุ่มประสาท        นายเชาวลิต ไชยสิทธิ์
            คนงานทั่วไป                        พนักงานขับรถยนต์                  พนักงานขับรถยนต์              พนักงานขับรถยนต์

 

————————–

 

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

 

นางรสวาริน นาคทับทิม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

 

                                 
นางสาวอรดี นนธิจันทร์                               นายมานิต ศิริมหา
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข                       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 
นายนธี สกุลกล้า
พนักงานขับรถยนต์

————————–

 

ฝ่ายรักษาความสะอาด

นางสาววาริณี วรรณทร
นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด

 


นางสาววาริณี วรรณทร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

 

                                                                     
        นายบุญช่วย โชติวิชิต                                 นายไพศาล เกิดมณี                              นายอนุพันธ์ ไกรเดช 
    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง                           พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง                     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 

                                                               
    นายอดุลย์ สุขมหันต์                             นายมานัด เกษวิทย์                          นายสมควร เหลืองจันทึก
   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง                        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                       พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

                                                        
                     นายอั๋น คณาบุตร              นายทวี มุกดาพงษ์        นายเรืองรอง สืบกระโทก   นายธนญชัย ไพบูลย์               
                 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา            คนงานประจำรถขยะ                คนงานประจำรถขยะ               คนงานประจำรถขยะ

                                  
   นายนที ชื่นสว่าง            นางบุญชื่น พิศดาร             นายตุ๋ย ซ้อนคร่ำ           นายบุญเชิด จำปาจีน
คนงานประจำรถขยะ         คนงานประจำรถขยะ         คนงานประจำรถขยะ       คนงานประจำรถขยะ

 

                           

                                       นางกัลญา รัตนรักษ์            นายนิรัน สืบกระโทก            นายประเสริฐ นามวงษ์
                                      คนงานประจำรถขยะ            คนงานประจำรถขยะ             คนงานประจำรถขยะ

                                 
                นายผล พรหมแต่ง       นายเตรียมศักดิ์ นิยมพงษ์   นายสมเดช มนยฤทธิ์        นายสถาพร โพธิ์แก้ว              
  คนงานประจำรถขยะ        คนงานประจำรถขยะ        คนงานประจำรถขยะ         คนงานประจำรถขยะ

                    
              นายบุญชู ไชยชาติ        นายบุญเชิด จำปาจีน   นายณัฐพล จันทร์พิทักษ์          
คนงานประจำรถขยะ        คนงานประจำรถขยะ      คนงานประจำรถขยะ

                                               
นางสาวลมัย จันอ่อน            นางบุญมี เหลืองจันทึก            นางสายใจ แถมสุข               นางน้ำฝน สว่างฉาย
คนงานทั่วไป                       คนงานทั่วไป                      คนงานทั่วไป                          คนงานทั่วไป

                                               
นายปพนสรรค์ จันทร์เรือง          นายวินัย ปรีดารัตน์            นายสมเจตน์ มามีไชย             นางสาวฐานวีร์ บุศยศิริ
คนงานทั่วไป                      คนงานทั่วไป                     คนงานทั่วไป                         คนงานทั่วไป