กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายรุ่ง คีรีแลง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)

————————–

                ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม                              ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข                           ฝ่ายรักษาความสะอาด                                                                                                             
      นางวรางค์ สุวรรณ                                           นางรสวาริน นาคทับทิม                                 นางสาววาริณี วรรณทร
        เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง                    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข              นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
      หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม                                      (บริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)                                   หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด

————————–

ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นางวรางค์ สุวรรณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นางวรางค์ สุวรรณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

                                                                                         
                                    นางสาวนิศารัตน์ คุ้มญาติ                 นางสาวศศิวิมล ประดิษฐ์พฤกษ์                  -ว่าง-
                                     ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป                          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                         พนักงานขับรถยนต์

                                                                                         
                                     นางสาวเกศรา โอนอ่อน                           นายวีระศักดิ์ สโมสร                   นายเชาวลิต ไชยสิทธิ์
                                            คนงานทั่วไป                                              พนักงานขับรถยนต์                                พนักงานขับรถยนต์

————————–

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

นางรสวาริน นาคทับทิม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

                                                                                          
                   นางสาวอรดี นนธิจันทร์                        นางสาวอารีรัตน์  หาดอ้าน               นางสาวปรียาภรณ์  กาหลง              นายมานิต ศิริมหา
                      ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข                               ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข                   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
นายนธี สกุลกล้า
พนักงานขับรถยนต์

————————–

ฝ่ายรักษาความสะอาด

นางสาววาริณี วรรณทร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด

                                             
นางสาววาริณี วรรณทร                                       นายเฉลิมพล  แก้วเหล่า
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ                                          เจ้าพนักงานธุรการปฏบัติงาน

                                                                                                         
                             นายบุญช่วย โชติวิชิต                                       นายไพศาล เกิดมณี                              นายอนุพันธ์ ไกรเดช 
                            พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง                                 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง                     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

                                                                                                       
                                                         นายอดุลย์ สุขมหันต์                                             นายประสพโชค  ชัยชนะ                          
                                                           พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง                                            พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                       

                                                                                                     นายสมควร เหลืองจันทึก              นายธานี  แสงกระจ่าง                  นายอั๋น คณาบุตร                 นายตุ๋ย ซ้อนคร่ำ            นายบุญเชิด จำปาจีน                  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา          พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                 คนงานประจำรถขยะ                     คนงานประจำรถขยะ                    คนงานประจำรถขยะ

                                                                                        
                 นายทวี มุกดาพงษ์                  นายอุทาน  เอื้อเฟื้อ                 นายธนญชัย ไพบูลย์       นายณัฏฐ์  โหตระวารีกาญจน       นายศุภชัย  พิลาทอง
                      คนงานประจำรถขยะ                        คนงานประจำรถขยะ                          คนงานประจำรถขยะ                     คนงานประจำรถขยะ                      คนงานประจำรถขยะ

                                                                                         
               นายประเสริฐ  นามวงษ์               นายไพโรจน์  แถมสุข                นายบัญชา  จำปาจีน           นายขวัญชัย  เรืองขำ              นายผล  พรหมแต่ง
                       คนงานประจำรถขยะ                          คนงานประจำรถขยะ                          คนงานประจำรถขยะ                    คนงานประจำรถขยะ                     คนงานประจำรถขยะ

                                                                          

              นายเตรียมศักดิ์  นิยมพงษ์               นายสมเดช  มนยฤทธิ์                นายสถาพร  โพธิ์แก้ว             นายบุญชู  ไชยชาติ                       -ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ                     คนงานประจำรถขยะ                            คนงานประจำรถขยะ                     คนงานประจำรถขยะ                      คนงานประจำรถขยะ

                                                                     
              นางกัลญา รัตนรักษ์                       นางบุญชื่น  พิสดาร               นางสาวลมัย  จันอ่อน            นางบุญมี  เหลืองจันทึก       นายสายใจ  แถมสุข
                         คนงานทั่วไป                                คนงานทั่วไป                                    คนงานทั่วไป                               คนงานทั่วไป                          คนงานทั่วไป

                                                                                

         นายปพนสรรค์ จันทร์เรือง                 นายสมเจตน์  มามีไชย                นางสาวฐานวีร์  บุศยศิริ               นางทอง  มามีไชย         นายวินัย  ปรีดารัตน์
                    คนงานทั่วไป                                         คนงานทั่วไป                                     คนงานทั่วไป                                  คนงานทั่วไป                        คนงานทั่วไป

ฝ่ายบริการสาธารณสุข


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

 -ว่าง-
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

รพ.สต.ตะพง

                                                                                                
                                                              -ว่าง-                                                                       -ว่าง-
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ                                    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ
                                                                                                 

                                                              -ว่าง-                                                                      -ว่าง-
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน                                          พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

                                                                                                  
-ว่าง-                                                                       -ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน                                เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

                                                                                             

                                          -ว่าง-                                                             -ว่าง-                                                      -ว่าง-
ผู้ช่วยนักโภชนาการ                                         ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย                         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

                                                                                                  

                                    – ว่าง-                                                                -ว่าง-                                                        -ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                              พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)

                                               

                  -ว่าง-                                   -ว่าง-                                   -ว่าง-                                  -ว่าง-                                    -ว่าง-
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)   พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)      พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)   พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)     พนักงานช่วยชีวิต (ทักษะ)

                                                          
-ว่าง-                                             -ว่าง-                                           -ว่าง-
คนงาน                                           คนงาน                                         คนงาน

                      รพ.สต.บ้านยายดา

                                                                                                   
-ว่าง-                                                  -ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

                                                                                              
-ว่าง-                                                               -ว่าง-                                                          -ว่าง-
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ              เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

                                                                                               
-ว่าง-                                                               -ว่าง-                                                          -ว่าง-
ผู้ช่วยนักโภชนาการ                                            ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย                                      ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ

                                                                        
-ว่าง-                                                   -ว่าง-                                            -ว่าง-                                       -ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข                          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)


                                                                      
-ว่าง-                                                               -ว่าง-                                                          -ว่าง-
คนงาน                                                              คนงาน                                                        คนงาน