สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

นายบุญธรรม โพธิ์แก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
นายนุกูล แย้มกลิ่น
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
นายชวโรจน์ เจริญสุข
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง——————–             
นายชาลี นวลฉาย          นายจารุวัต สุวรรณลมัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงหมู่ที่ 1

——————–

                 
 นายอุดม จันพิทักษ์                       -ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงหมู่ที่ 2

——————–

            
นายมานพ สมุทรคชรินทร์        นายดำรงค์ เกิดมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงหมู่ที่ 3

——————–

                
นางฐาปนีย์ เกิดศรีสุข             นายสมชาย ทิพนาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงหมู่ที่ 4

——————–

                 
นายบุญธรรม ฟุ้งเฟื่อง           นายเกรียงไกร ศิริมหา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงหมู่ที่ 5

——————–

                  
นายประนัย เสียงประเสริฐ           นายสาโรจน์ สุวรรณราย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงหมู่ที่ 6

——————–

                 
นายชวโรจน์ เจริญสุข           นายณรงค์ เที่ยงสุนทร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงหมู่ที่ 7

——————–

               
นายสมชาย ปราณนัทธี             นายภิรมย์ เทียนสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงหมู่ที่ 8

——————–

                 
นายบุญธรรม โพธิ์แก้ว              นายประเสริฐ เกิดมงคล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงหมู่ที่ 9

——————–

                
นายทินกร ทวีสัตย์               นายศุภโชค สุทธินนท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงหมู่ที่ 10

——————–

                
นายสงกรานต์ พงษ์มี                นายอนันต์ อัชญาศัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงหมู่ที่ 11

——————–

                    
นายจำลอง สวัสดิ์ล้น               นายชัยณรงค์ อินทร์ประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงหมู่ที่ 12

——————–

                
นายนุกูล แย้มกลิ่น               นายสมเดช พรมรงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงหมู่ที่ 13

——————–

                  
นายประสาท อ่างศิลา                    นายเสนาะ กาหลง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงหมู่ที่ 14

——————–

                  
นายประพันธ์ จันทร์บาง                   นายทวี ขวัญม่วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงหมู่ที่ 15

——————–

               
นางบุญเรือน กระจ่างแจ้ง              นางอนงค์ สุขัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงหมู่ที่ 16