สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

-ว่าง-
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
-ว่าง-
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
-ว่าง-
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง-

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 1

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 1

 -ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 2

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 2

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 3

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 3

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 4

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 4

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 5

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 5


-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 6

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 6

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 7

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 7

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 8

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 8

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 9

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 9

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 10

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 10

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 11

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 11

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 12

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 12

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 13

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 13


-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 14

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 14

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 15

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 15


-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 16

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 16