สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

นายบุญธรรม ฟุ้งเฟื่อง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๑-๘๗๔๒๘๙๙
นายประพันธ์ จันทร์บาง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๗๗-๖๗๑๕

นายอมร เวียนหาผล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๙๓๑๐๒๔


นายชาลี นวลฉาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ ๑
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๓๖-๖๔๐๘

นายสมศักดิ์ ชื่นชิด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ ๒
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๒๘-๓๔๔๑

นายมานพ สมุทรคชรินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ ๓
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๐๐-๐๔๔๖

นางฐาปนีย์ เกิดศรีสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ ๔
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๒-๙๗๘-๕๒๔๘

นายบุญธรรม ฟุ้งเฟื่อง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ ๕
เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๑-๘๗๔-๒๘๙๙

นายนิวัฒน์ แสงกระจ่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ ๖
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๑๐๑-๕๑๘๒

นายณรงค์ เที่ยงสุนทร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ ๗
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๒-๘๖๒-๗๐๓๙

นายสมชาย ปราณนัทธี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ ๘
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๓๕-๙๐๖๕

นายประเสริฐ เกิดมงคล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ ๙
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕-๙๑๔-๕๒๒๙

นายทินกร ทวีสัตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ ๑๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๐๒-๖๒๖๙

นายสมยศ กลิ่นขจร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ ๑๑
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๑๐-๖๔๑๑

นายสุชาติ วงศ์บุปผา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ ๑๒
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๙-๔๙๔-๘๓๖๕

นายนุกุล แย้มกลิ่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ ๑๓
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๓๘-๖๖๔๑

นายดำเกิง ศักดิ์เมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ ๑๔
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๐๕-๑๕๑๕

นายประพันธ์ จันทร์บาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ ๑๕
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๗๗-๖๗๑๕

นายสาโรจน์ ทิพนาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ ๑๖
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๐๔-๔๙๒๓