สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

นายบุญธรรม โพธิ์แก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
นายนุกูล แย้มกลิ่น
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
นายชวโรจน์ เจริญสุข
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง-

นายชาลี นวลฉาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 1

นายจารุวัต สุวรรณลมัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 1

 นายอุดม จันพิทักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 2

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 2

นายมานพ สมุทรคชรินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 3

นายดำรงค์ เกิดมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 3

นางฐาปนีย์ เกิดศรีสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 4

นายสมชาย ทิพนาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 4

นายบุญธรรม ฟุ้งเฟื่อง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 5

นายเกรียงไกร ศิริมหา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 5


นายประนัย เสียงประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 6

นายสาโรจน์ สุวรรณราย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 6

นายชวโรจน์ เจริญสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 7

นายณรงค์ เที่ยงสุนทร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 7

นายสมชาย ปราณนัทธี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 8

นายภิรมย์ เทียนสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 8

นายบุญธรรม โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 9

นายประเสริฐ เกิดมงคล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 9

นายทินกร ทวีสัตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 10

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 10

นายสงกรานต์ พงษ์มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 11

นายอนันต์ อัชญาศัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 11

นายจำลอง สวัสดิ์ล้น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 12

นายชัยณรงค์ อินทร์ประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 12

นายนุกูล แย้มกลิ่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 13

นายสมเดช พรมรงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 13


-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 14

นายเสนาะ กาหลง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 14

นายประพันธ์ จันทร์บาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 15

-วาง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 15


นางบุญเรือน กระจ่างแจ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 16

นางอนงค์ สุขัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 16