กองคลัง

นางฐาณิญา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

 

               ฝ่ายบัญชี                    ฝ่ายการเงิน               ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้        ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุุ                                        
    นางสาวติณห์ธัญญ์ทิพา ชูจรัส       นางสาวฐิติภัค โกฉิม             พ.จ.อ.เทพภวัน กระจ่างแจ้ง            นางสาววราพร บำรุงพงษ์
                หัวหน้าฝ่ายบัญชี                          หัวหน้าฝ่ายการเงิน              เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาการในตำแหน่ง     หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)        (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)              หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้              (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


—————————————————————–

ฝ่ายบัญชี


นางสาวติญห์ธัญญ์ทิพา ชูจรัส
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

                                                                                   

                                 นางสาวปัถย์ณัฏฐพร วิลัยล้ำ                              นางฉวีวรรณ ชนะนคร
                                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

—————————————————————–

ฝ่ายการเงิน

 

นางสาวฐิติภัค โกฉิม
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

                                                                               

 -ว่าง-                                                                   -ว่าง-
         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน                     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

                                                                                

                     นางสาวกัญญภัทร สถิรยากร                                               นางจารุณี  วิลัยแลง
                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                           

 

                                                                    

นายสมบัติ งามสุวรรณ์                    นางสาวกฤตพร  แย้มกลิ่น
 พนักงานขับรถยนต์                                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

—————————————————————–

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 

พ.จ.อ.เทพภวัน กระจ่างแจ้ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

                                       
พ.จ.อ.เทพภวัน กระจ่างแจ้ง        นางสาวจุไรรัตน์ อยู่ชะออ        นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ศรยา
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน      นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ      เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

                                                                

-ว่าง-                                  -ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้               เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

                                  

           นางอาริกา ยิ่งเฮง         นางศริญญา สุวรรณราย        นางสาวจารุณี ไชโย
        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้            ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางเกวลิน สนธิธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

—————————————————————–

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ


นางสาววราพร บำรุงพงษ์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

                                                                              
                               นางญาณิศา สำเภาทอง                                                              -ว่าง-
                                        นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                                           นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ/ชำนาญการ
                                                                                
                                นางสาวชนกนันท์ คีรีแลง                                     นางสาวศุจิกา เกิดมณี
                                   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                                                   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

                                                                             

                                      นางธัญญา แสนประสิทธิ์                              นางสาวรุ่งทิวา จันล้ำ
                                                 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                                          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ