กองคลัง

นางฐาณิญา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

 

                    ฝ่ายบัญชี                                ฝ่ายการเงิน                         ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้                   ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุุ

                                                               
        นางสาวติณห์ธัญญ์ทิพา ชูจรัส                     นางพิจิตร์ งาเจือ                      พ.จ.อ.เทพภวัน กระจ่างแจ้ง                           นางสาววราพร บำรุงพงษ์
                         หัวหน้าฝ่ายบัญชี                                        หัวหน้าฝ่ายการเงิน                     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาการในตำแหน่ง                    หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)                       (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)                    หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้                              (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


—————————————————————–

ฝ่ายบัญชี


นางสาวติญห์ธัญญ์ทิพา ชูจรัส
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

  -ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
    -ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวปัถย์ณัฏฐพร วิลัยล้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางฉวีวรรณ ชนะนคร
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

—————————–
ฝ่ายการเงิน

นางพิจิตร์  งาเจือ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

 -ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 นางสาวกัญญภัทร สถิรยากร
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 


 นางจารุณี  วิลัยแลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกฤตพร  แย้มกลิ่น
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมบัติ งามสุวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์


—————————————————————–

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางปาริชาติ  เพชรหาญ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางเกวลิน สนธิธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางอาริกา ยิ่งเฮง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวจารุณี ไชโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

—————————————————————–

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ


นางสาววราพร บำรุงพงษ์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางญาณิศา สำเภาทอง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายสุรชัย  แสนอุบล
   นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ/ชำนาญการ


นางสาวชนกนันท์ คีรีแลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวศุจิกา เกิดมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางธัญญา แสนประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวรุ่งทิวา จันล้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ