กองคลัง

นางฐาณิญา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

 

ฝ่ายการเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารงานการคลัง   ฝ่ายพัฒนารายได้  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวติณห์ธัญญ์ทิพา ชูจรัส
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางพิจิตร์ งาเจือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
นางปาริชาติ เพชรหาญ
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางสาววราพร บำรุงพงษ์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

  —————————————————————–

 

ฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวติญห์ธัญญ์ทิพา ชูจรัส
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 

  -ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
 
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
นางสาวปัถย์ณัฏฐพร วิลัยล้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางฉวีวรรณ ชนะนคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

                             


 

 

 

ฝ่ายบริหารงานคลัง   
 
นางพิจิตร์ งาเจือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

 

  -ว่าง-
 นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)    

-ว่าง-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)

 

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกฤตพร  แย้มกลิ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมบัติ งามสุวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์
ฝ่ายพัฒนารายได้
นางปาริชาติ  เพชรหาญ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางสาวจุไรรัตน์ อยู่ชะลอ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

พ.จ.อ.เทพภวัน กระจ่างแจ้ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ศรยา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)

-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
นางเกวลิน สนธิธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอาริกา ยิ่งเฮง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจารุณี ไชโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวปรียาภรณ์ กาหลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาววราพร บำรุงพงษ์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางญาณิศา สำเภาทอง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายสุรชัย  แสนอุบล
   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวชนกนันท์ คีรีแลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวศุจิกา เกิดมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางธัญญา แสนประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวรุ่งทิวา จันล้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ