สำนักงานปลัด


นางลักขณา หวังไมตรี
หัวหน้าสำนักปลัดนักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
นางสาววิสา ศิริมหา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวเพ็ญกนก ท้วมประถม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
พ.จ.อ.ปัญญา สำราญรื่น
นักจัดการงานเทศกิจ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
พ.จ.อ.วัฒนา ห่างภัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาววิสา ศิริมหา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวสุพรรณี สุขชำนาญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

                              
นางนงลักษณ์ วีรวงศ์                            นางสาวจรรยา เกิดมณี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                         นักจัดการงานทั่วไป

                                                          
นางสาวฐิดาพัชร์ ทิพนาค                 นางสาวพรสวรรค์ อินทรประเสริฐ         นางสาวสุชาดา สมุทรคชรินทร์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                                
นายบุรินทร์ เกตุแก้ว             นายสมชาย พิทักษ์คีรี              นายทิวา อยู่บรรยงค์        นายกิตติพงษ์ โพธิ์จันทร์           นางสาวศศิวิมล ชุ่มชื่น

พนักงานขับรถยนต์                พนักงานขับรถยนต์                   พนักงานขับรถยนต์          พนักงานขับรถยนต์                   คนงานทั่วไป       

             
นางสาวจตุพร ชวนชิต         นางสาวจรรยา กองศรี
คนงานทั่วไป                    คนงานทั่วไป

————————————————————-

ฝ่ายนโยบายและแผน


นางสาวเพ็ญกนก ท้วมประถม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

                                                    
นางสาวอัจฉรา เลื่อนลอย                        นายธนัญชัย บุญมาก                      นางสาว ทศพร ยอดแก้ว              นางสาวฐานวีร์ ไข่ติยากุล
          นิติกรปฏิบัติการ                                        นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ            นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

                                          
      นางสาวมลฤดี รัตนวิจิตร                                  นางสาวกิตติ์รวี สกุลกล้า 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                            ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์    

                                        
  นางสาวทัศนีย์ พงษ์วารินทร์                               นางสาวน้ำเพชร แสงกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                             ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

                                                             
    นางสาวกมลวรรณ ทวีสัตย์                  นางสาวกัญญาวีร์ จันทร์พิทักษ์                    นางสาวธณัฐชญา กระทุ่มขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

————————————————————————————-

ฝ่ายเทศกิจ


พ.จ.อ.ปัญญา สำราญรื่น
นักจัดการงานเทศกิจ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

                        
พ.จ.อ.ปัญญา สำราญรื่น                    จ.ส.อ.วุฒิชัย ศรียา
นักจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติการ       เจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติงาน

                                                       
นายประสบสุข กรรนิกา                      นายศุภชัย สกุลรักษา                           นายชัชชัย ตะพอง                            นายยงยุทธ สกุลรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ                 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ                       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

                                                  
    นายจรัณวัต วงศ์ศรยา                    นายธนัต กระจ่างแจ้ง               นางสาวเพ็ญโพยม สาครจันทร์             นางสาวศิริวรรณ งามสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ                  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                        คนงานทั่วไป        

————————————————————————————-

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 


พ.จ.อ.วัฒนา ห่างภัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                           
พ.จ.อ.วัฒนา ห่างภัย                       นายประกิต วงศ์บุปผา
              เจ้าพนักงานป้องกันและ                    เจ้าพนักงานป้องกันและ                
      บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน           บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน       

                                                   
        นางสาวบุปผา วิเชียรล้ำ                   นายปรีดา มหาวิเชียร                         นายอนุสิทธิ์ คุ้มญาติ         
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน                  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
                                                  และบรรเทาสาธารณภัย                     และบรรเทาสาธารณภัย

 


นายพุฒิพงศ์ ธูปจันทร์
พนักงานขับรถยนต์

                                         
นายชมภู วงษ์เสงี่ยม                                       นายชุติพันธ์ ผลสุข
                  พนักงานดับเพลิง                                 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

                                      
      นายนิวัติ สุภูโต                       นายประจวบ บุญสืบ             นายดิษฐการ จันทวงษ์
พนักงานดับเพลิง                      พนักงานดับเพลิง                  พนักงานดับเพลิง

                                         
นายประเสริฐ จันทร์เจริญ                 นายทิวา แสวงสวัสดิ์                นายสุประวัติ สว่างฉาย
พนักงานดับเพลิง                      พนักงานดับเพลิง                       พนักงานดับเพลิง

                             
      นายณราวุฒิ สมุทรคชรินทร์            นายยิ่งศักดิ์ ธูปจันทร์               นายพนิต สมุทรเสน          นางสาวสุพรรษา อุตราศรี        
พนักงานดับเพลิง                     พนักงานดับเพลิง                พนักงานดับเพลิง                   พนักงานดับเพลิง

                  
นางสาววิสัชนา เหรียญสมบูรณ์           นางสาวธัญย์ชนก เกิดมณี 
พนักงานดับเพลิง                           คนสวน