สำนักปลัด


นางลักขณา หวังไมตรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
นางสาววิสา ศิริมหา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวเพ็ญกนก ท้วมประถม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
พ.จ.อ.ปัญญา สำราญรื่น
นักจัดการงานเทศกิจ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
พ.จ.อ.วัฒนา ห่างภัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาววิสา ศิริมหา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวสุพรรณี สุขชำนาญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปุญชรัสมิ์  คุ้มไพฑูรย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางนงลักษณ์ วีรวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวจรรยา เกิดมณี
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวฐิดาพัชร์ ทิพนาค
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพรสวรรค์ อินทรประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุชาดา สมุทรคชรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงารธุรการ

นางสาวขนิษฐา  นามสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายบุรินทร์ เกตุแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

นายทิวา อยู่บรรยงค์
พนักงานขับรถยนต์

นายกิตติพงษ์ โพธิ์จันทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายสมชาย พิทักษ์คีรี
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวศศิวิมล ชุ่มชื่น
คนงานทั่วไป

นางสาวจรรยา กองศรี
คนงานทั่วไป


-ว่าง-
คนงานทั่วไป

————————————————————-

ฝ่ายนโยบายและแผน


นางสาวเพ็ญกนก ท้วมประถม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวอัจฉรา เลื่อนลอย
นิติกรชำนาญการ

นายธนัญชัย บุญมาก
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวทศพร ยอดแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวฐานวีร์ ไข่ติยากุล
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาววราพร  สังข์ทอง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

นางสาวมลฤดี รัตนวิจิตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวทัศนีย์ พงษ์วารินทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวน้ำเพชร แสงกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นางสาวกิตติ์รวี สกุลกล้า
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวอันทิรา  ศิริมหา
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวกมลวรรณ ทวีสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกัญญาวีร์ จันทร์พิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธณัฐชญา กระทุ่มขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววิสัชนา  เหรียญสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

————————————————————————————-

ฝ่ายเทศกิจ


พ.จ.อ.ปัญญา สำราญรื่น
นักจัดการงานเทศกิจ  รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

                                                                                                 
                                           พ.จ.อ.ปัญญา สำราญรื่น                                                 จ.ส.อ.วุฒิชัย ศรียา
                                                   นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ                                             เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

                                            
      นายประสบสุข กรรนิกา            นายศุภชัย สกุลรักษา         นายอัฏฐวัฒน์  แสงกระจ่าง         นายยงยุทธ สกุลรักษา
        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

                                                 
    นายจรัณวัต วงศ์ศรยา              นายธนัต กระจ่างแจ้ง             นางสาวเพ็ญโพยม สาครจันทร์          นางสาวศิริวรรณ งามสุวรรณ์
      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                 คนงานทั่วไป        

————————————————————————————-

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


พ.จ.อ.วัฒนา ห่างภัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                              
   พ.จ.อ.วัฒนา ห่างภัย                         นายประกิต วงศ์บุปผา
              เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน               
                       

                                                                                               
                                          นางสาวบุปผา วิเชียรล้ำ                  นายปรีดา มหาวิเชียร                              -ว่าง-
                                                  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                                                        

                                                                                            
                                                      นายไพศาล  ไชยรัตน์                                     นายพุฒิพงศ์ ธูปจันทร์
                                                           พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                                            พนักงานขับรถยนต์

                                                                                                                          นายธนเดช  ทวีสัตย์              นายประจวบ  บุญสืบ                  นายธีรเศรษฐ์  สุวรรณลมัย             นายอรุณ  ขวัญม่วง        
           พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา             พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                 พนักงานดับเพลิง                                    

                                                                              
                                                นายนิวัติ สุภูโต                 นายสุประวัติ สว่างฉาย                 นายมานพ เกตุจันทร์
                                                          พนักงานดับเพลิง                              พนักงานดับเพลิง                            พนักงานดับเพลิง

                                                                      
                                         -ว่าง-                              นายปิติวัฒน์  คชรินทร์                 นายทิวา แสวงสวัสดิ์                
                                            พนักงานดับเพลิง                                 พนักงานดับเพลิง                              พนักงานดับเพลิง  

                                                                          
                     นายณราวุฒิ สมุทรคชรินทร์          นายยิ่งศักดิ์ ธูปจันทร์               นายพนิต สมุทรเสน           นายมานิต  กัณหาวรรค 
                              พนักงานดับเพลิง                            พนักงานดับเพลิง                            พนักงานดับเพลิง                        พนักงานดับเพลิง

                                                                               
                                                                    นางสาวนลินี  ฤกษ์สำราญ                               นายประเสริฐ  จันทรฺ์เจริญ
                                                                         พนักงานดับเพลิง                                                 คนสวน