สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางลักขณา หวังไมตรี
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
นางสาววิสา ศิริมหา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวเพ็ญกนก ท้วมประถม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางนลินภัสร์  พงษ์วัฒนภัค
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวอุไรรักษ์  สางรัมย์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

       
นางสาววิสา ศิริมหา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวสุพรรณี สุขชำนาญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปุญชรัสมิ์  คุ้มไพฑูรย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางนงลักษณ์ วีรวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจรรยา เกิดมณี
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวฐิดาพัชร์ ทิพนาค
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพรสวรรค์ อินทรประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุชาดา สมุทรคชรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวขนิษฐา  นามสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวศศิวิมล ชุ่มชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายบุรินทร์ เกตุแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

นายทิวา อยู่บรรยงค์
พนักงานขับรถยนต์


นายกิตติพงษ์ โพธิ์จันทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายสมชาย พิทักษ์คีรี
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวนัฐทริชา  เจริญสุข
คนงาน

นางสาวจรรยา กองศรี
คนงาน


นางสาวปภาวดี  มหาเขตต์
คนงาน

————————————————————-

ฝ่ายนโยบายและแผน


นางสาวเพ็ญกนก ท้วมประถม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวอัจฉรา เลื่อนลอย
นิติกรชำนาญการ

นายธนัญชัย บุญมาก
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายสุรวัจน์  หมื่นพวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวฐานวีร์ ไข่ติยากุล
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาววราพร  สังข์ทอง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน


นางสาวมลฤดี รัตนวิจิตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวทัศนีย์ พงษ์วารินทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวน้ำเพชร แสงกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวกิตติ์รวี สกุลกล้า
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวอันทิรา  ศิริมหา
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
   
นางสาวพรนิภา  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

นางสาวกัญญาวีร์ จันทร์พิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกมลวรรณ ทวีสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิสัชนา  เหรียญสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธณัฐชญา กระทุ่มขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

————————————————————————————-

ฝ่ายเทศกิจ


นางนลินภัสร์  พงษ์วัฒนภัค 
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


พ.จ.อ.ปัญญา สำราญรื่น
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ 


จ.ส.อ.วุฒิชัย ศรียา
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

                           


นายประสบสุข กรรนิกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายศุภชัย สกุลรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

 นายอัฏฐวัฒน์  แสงกระจ่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายยงยุทธ สกุลรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายจรัณวัต วงศ์ศรยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายธนัต กระจ่างแจ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นางสาวเพ็ญโพยม สาครจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอารีรัตน์  จิตตรง
 คนงาน

                                

————————————————————————————-

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวอุไรรักษ์  สางรัมย์ 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 

พ.จ.อ.วัฒนา ห่างภัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายประกิต วงศ์บุปผา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวบุปผา วิเชียรล้ำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายปรีดา มหาวิเชียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายไพศาล  ไชยรัตน์
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายพุฒิพงศ์ ธูปจันทร์
  พนักงานขับรถยนต์

นายธนเดช  ทวีสัตย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายประจวบ  บุญสืบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายธีรเศรษฐ์  สุวรรณลมัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 นายอรุณ  ขวัญม่วง
 พนักงานดับเพลิง

นายนิวัติ สุภูโต
พนักงานดับเพลิง

นายสุประวัติ สว่างฉาย
พนักงานดับเพลิง

นายมานพ เกตุจันทร์
  พนักงานดับเพลิง

-ว่าง-
พนักงานดับเพลิง 
นายปิติวัฒน์  คชรินทร์
พนักงานดับเพลิง
นายทิวา แสวงสวัสดิ์
พนักงานดับเพลิง
นายณราวุฒิ สมุทรคชรินทร์
พนักงานดับเพลิง

นายยิ่งศักดิ์ ธูปจันทร์
พนักงานดับเพลิง

นายพนิต สมุทรเสน
พนักงานดับเพลิง


นายมานิต  กัณหาวรรค
พนักงานดับเพลิง

-ว่าง- 
พนักงานดังเพลิง

นางสาวนลินี  ฤกษ์สำราญ
พนักงานดับเพลิง

            
นายประเสริฐ  จันทรฺ์เจริญ
คนสวน