สำนักปลัด


นางลักขณา หวังไมตรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
นางสาววิสา ศิริมหา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวเพ็ญกนก ท้วมประถม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
พ.จ.อ.ปัญญา สำราญรื่น
นักจัดการงานเทศกิจ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
พ.จ.อ.วัฒนา ห่างภัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาววิสา ศิริมหา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

                                                                      
                                    นางสาวสุพรรณี สุขชำนาญ                    นางสาวปุญชรัสมิ์  คุ้มไพฑูรย์                              
                                             นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                            นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                                                

                                                                          
                                           นางนงลักษณ์ วีรวงศ์                        นางสาวจรรยา เกิดมณี
                                                เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                         นักจัดการงานทั่วไป

                                                      
       นางสาวฐิดาพัชร์ ทิพนาค   นางสาวพรสวรรค์ อินทรประเสริฐ  นางสาวสุชาดา สมุทรคชรินทร์    นางสาวขนิษฐา  นามสุวรรณ
ผู้
ช่วยนักทรัพยากรบุคคล               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                                            
             นายบุรินทร์ เกตุแก้ว    นายสมชาย พิทักษ์คีรี     นายทิวา อยู่บรรยงค์   นายกิตติพงษ์ โพธิ์จันทร์  นางสาวศศิวิมล ชุ่มชื่น

                   พนักงานขับรถยนต์           พนักงานขับรถยนต์                  พนักงานขับรถยนต์           พนักงานขับรถยนต์                   คนงานทั่วไป       

             
นางสาวจตุพร ชวนชิต         นางสาวจรรยา กองศรี
คนงานทั่วไป                            คนงานทั่วไป

————————————————————-

ฝ่ายนโยบายและแผน


นางสาวเพ็ญกนก ท้วมประถม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

                                                                   
                      นางสาวอัจฉรา เลื่อนลอย                    นายธนัญชัย บุญมาก                     นางสาวทศพร ยอดแก้ว        
                                             นิติกรชำนาญการ                                         นักวิชาการเกษตรชำนาญการ                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ             

                                                                                                                                                         นางสาวฐานวีร์ ไข่ติยากุล                       นางสาววราพร  สังข์ทอง
                                                                  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ                                    เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

                                                              
                นางสาวมลฤดี รัตนวิจิตร                นางสาวทัศนีย์ พงษ์วารินทร์            นางสาวน้ำเพชร แสงกระจ่าง                                          ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน            ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร                                                                       

                                                                     
                                               นางสาวกิตติ์รวี สกุลกล้า                 นางสาวอันทิรา  ศิริมหา
                                                           ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์                      ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

                                            
      นางสาวกมลวรรณ ทวีสัตย์   นางสาวกัญญาวีร์ จันทร์พิทักษ์  นางสาวธณัฐชญา กระทุ่มขัน                -ว่าง-
           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

————————————————————————————-

ฝ่ายเทศกิจ


พ.จ.อ.ปัญญา สำราญรื่น
นักจัดการงานเทศกิจ  รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

                                                                      
                                           พ.จ.อ.ปัญญา สำราญรื่น                       จ.ส.อ.วุฒิชัย ศรียา
                                                   นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ                  เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

                                            
      นายประสบสุข กรรนิกา            นายศุภชัย สกุลรักษา         นายอัฏฐวัฒน์  แสงกระจ่าง         นายยงยุทธ สกุลรักษา
        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

                                       
    นายจรัณวัต วงศ์ศรยา              นายธนัต กระจ่างแจ้ง        นางสาวเพ็ญโพยม สาครจันทร์   นางสาวศิริวรรณ งามสุวรรณ์
      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                         คนงานทั่วไป        

————————————————————————————-

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 


พ.จ.อ.วัฒนา ห่างภัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                              
   พ.จ.อ.วัฒนา ห่างภัย                         นายประกิต วงศ์บุปผา
              เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน               
                       

                                                        
 นางสาวบุปผา วิเชียรล้ำ                      นายปรีดา มหาวิเชียร                          นายอนุสิทธิ์ คุ้มญาติ
                  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                                                        

                                                                            
                                      นายไพศาล  ไชยรัตน์                                     นายพุฒิพงศ์ ธูปจันทร์
                                         พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                                          พนักงานขับรถยนต์

                                                                                            -ว่าง-                      นายประจวบ  บุญสืบ                         -ว่าง-                     นายชมภู วงษ์เสงี่ยม        
       พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา           พนักงานดับเพลิง                                    

                                                                 
                                     นายนิวัติ สุภูโต                 นายสุประวัติ สว่างฉาย                นายดิฐการ จันทวงษ์
                                             พนักงานดับเพลิง                              พนักงานดับเพลิง                           พนักงานดับเพลิง

                                                                    
                              นายประเสริฐ จันทร์เจริญ                นายปิติวัฒน์  คชรินทร์               นายทิวา แสวงสวัสดิ์                
                                            พนักงานดับเพลิง                                 พนักงานดับเพลิง                             พนักงานดับเพลิง  

                             
      นายณราวุฒิ สมุทรคชรินทร์    นายยิ่งศักดิ์ ธูปจันทร์    นายพนิต สมุทรเสน    นางสาวสุพรรษา อุตราศรี  
พนักงานดับเพลิง                     พนักงานดับเพลิง                พนักงานดับเพลิง                 พนักงานดับเพลิง

                                                                      
                                              นางสาววิสัชนา เหรียญสมบูรณ์         นางสาวธัญย์ชนก เกิดมณี
                                                                     พนักงานดับเพลิง                                      คนสวน