สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางลักขณา หวังไมตรี
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง

ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
นางสาววิสา ศิริมหา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวเพ็ญกนก ท้วมประถม
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางนลินภัสร์  พงษ์วัฒนภัค
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวอุไรรักษ์  สางรัมย์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


ฝ่ายอำนวยการ

       
นางสาววิสา ศิริมหา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวปุญชรัสมิ์  คุ้มไพทูรย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/ชำนาญงาน

นางสาวอัจฉรา เลื่อนลอย
นิติกรชำนาญการ

-ว่าง-
นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นายธนัญชัย บุญมาก
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางนงลักษณ์ วีรวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววราพร  สังข์ทอง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

นางสาวจรรยา เกิดมณี
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวบุปผา วิเชียรล้ำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวฐิดาพัชร์ ทิพนาค
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวน้ำเพชร แสงกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
   
นางสาวพรนิภา  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

นางสาวปภาวดี  มหาเขตต์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวขนิษฐา  นามสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุชาดา สมุทรคชรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพรสวรรค์ อินทรประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศศิวิมล ชุ่มชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนัฐทริชา  เจริญสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกมลวรรณ ทวีสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายบุรินทร์ เกตุแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

นายสมชาย พิทักษ์คีรี
พนักงานขับรถยนต์

นายทิวา อยู่บรรยงค์
พนักงานขับรถยนต์

นายสรพงษ์ เขียวสุภาพ
พนักงานขับรถยนต์

นายประเสริฐ  จันทร์เจริญ
คนสวน


นางสาวจรรยา กองศรี
คนงาน

นางสาวศศิธร คชรินทร์
คนงาน

-ว่าง-
คนงาน

————————————————————-

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวเพ็ญกนก ท้วมประถม
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายสุรวัจน์  หมื่นพวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวฐานวีร์ ไข่ติยากุล
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวมลฤดี รัตนวิจิตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวทัศนีย์ พงษ์วารินทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกิตติ์รวี สกุลกล้า
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวอันทิรา  ศิริมหา
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวกัญญาวีร์ จันทร์พิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิสัชนา  เหรียญสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

————————————————————————————-

ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย


นางนลินภัสร์  พงษ์วัฒนภัค 
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


พ.จ.อ.ปัญญา สำราญรื่น
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ 


จ.ส.อ.วุฒิชัย ศรียา
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

                           


นายประสบสุข กรรนิกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายอนันต์ ทิพนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

 นายอัฏฐวัฒน์  แสงกระจ่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายยงยุทธ สกุลรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายจรัณวัต วงศ์ศรยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายธนัต กระจ่างแจ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นางสาวเพ็ญโพยม สาครจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอารีรัตน์  จิตตรง
 คนงาน

                                

————————————————————————————-

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวอุไรรักษ์  สางรัมย์ 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 


พ.จ.อ.วัฒนา ห่างภัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายประกิต วงศ์บุปผา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายปรีดา มหาวิเชียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายไพศาล  ไชยรัตน์
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายพุฒิพงศ์ ธูปจันทร์
  พนักงานขับรถยนต์

นายสุประวัติ สว่างฉาย
พนักงานดับเพลิง
นายณราวุฒิ สมุทรคชรินทร์
พนักงานดับเพลิง
นายทิวา แสวงสวัสดิ์
พนักงานดับเพลิง

นายพนิต สมุทรเสน
พนักงานดับเพลิง

นายนิวัติ สุภูโต
พนักงานดับเพลิง

นายยิ่งศักดิ์ ธูปจันทร์
พนักงานดับเพลิง

นายธนเดช  ทวีสัตย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายประจวบ  บุญสืบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายธีรเศรษฐ์  สุวรรณลมัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 นายอรุณ  ขวัญม่วง
 พนักงานดับเพลิง

นายมานพ เกตุจันทร์
  พนักงานดับเพลิง
นายปิติวัฒน์  คชรินทร์
พนักงานดับเพลิง

นางสาวนลินี  ฤกษ์สำราญ
พนักงานดับเพลิง

นายมานิต  กัณหาวรรค
พนักงานดับเพลิง
นางสาวสุดารัตน์ วงษ์น้อย
พนักงานดับเพลิง