ฝ่ายข้าราชการประจำ

 

นายอมร เวียนหาผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง


นายกฤษดา สุวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

———————-

                                  
นางลักขณา หวังไมตรี   นางฐาณิญา พรหมสาขา ณ สกลนคร    นายทรงพล ครึกครื้น
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   ผู้อำนวยการกองคลัง        ผู้อำนวยการกองช่าง

———————-


นายรุ่ง คีรีแลง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวอมรรัตน์ ไชยรัตน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม