ฝ่ายข้าราชการประจำ

 

นายอมร เวียนหาผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง


นายกฤษดา สุวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

———————-

                                  
นางลักขณา หวังไมตรี      นางฐาณิญา พรหมสาขา ณ สกลนคร   นายทรงพล ครึกครื้น
  หัวหน้าสำนักปลัด                    ผู้อำนวยการกองคลัง             ผู้อำนวยการกองช่าง

———————-


นายรุ่ง คีรีแลง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวอมรรัตน์ ไชยรัตน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายบัญญัติ เตียวัฒนานนท์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม