คำแถลงนโยบายของ
นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
วันที่ 14 ธันวาคม 2554

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติที่เคารพ

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ให้ผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 นั้น

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๖ ผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการ เพื่อนำเรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทราบถึงนโยบายของผมในการบริหารงาน ในการพัฒนาตำบลตะพง ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการเมืองการปกครอง ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เพื่อนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลตะพงทั้งมวล

ผมขอนำนโยบายการบริหารราชการเรียนให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ
ได้ทราบว่าผมจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่
การพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่ หมายถึงการทำให้หมู่บ้าน ตำบล มีผังเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ สะอาด และปลอดมลพิษ ประชาชนมีการศึกษา และสุขภาพอนามัยดี มีรายได้เลี้ยงตนเองอย่างเพียงพอ และได้รับบริการพื้นฐานจากรัฐอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีอาชีพมั่นคง ดำรงชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผมจึงกำหนดนโยบาย ดังนี้

1.1 พัฒนาด้านกายภาพ
เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้มีความสะดวกสบาย และเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของประชาชนในตำบล

1.2 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง โดยส่งเสริมการออม การเพิ่มรายได้ โดยการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

1.3 พัฒนาด้านสังคม
มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมให้เข้มแข็ง และมีสมดุลในทุกด้าน โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ รักษาสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมการสาธารณสุข การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และบำบัดผู้ติดยาเสพติด พร้อมทั้งจัดให้มีสวัสดิการสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ส่งเสริมกิจกรรมสตรี เยาวชนและการกีฬา

1.4 จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการ และดูแลสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในตำบลตะพง

1.5 พัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหาร
สนับสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างระบบ คุณธรรม จริยธรรม
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ทั้งในภาคการเมืองและภาคราชการ ส่งเสริมประชาชนใน การตรวจสอบการทุจริต
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการเมือง และภาคราชการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน

1.6 รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
โดยร่วมกับฝ่ายปกครองในท้องที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และอาชญากรรมต่าง ๆ เพิ่มศักยภาพ และสนับสนุนกิจการ อปพร. จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มีประสิทธิภาพ

2. นโยบายการพัฒนาพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
การเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีความสำคัญ และมีชื่อเสียงของจังหวัดระยอง โดยเฉพาะตำบลตะพงเป็นพื้นที่การเกษตรที่สำคัญ
และมีชื่อเสียงในทุกปี จะมีการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองขึ้น ณ บริเวณตลาดกลางผลไม้ตำบลตะพง
ปัจจุบันการเกษตรในพื้นที่ตำบลตะพง ประสบกับปัญหาต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ผมจึงกำหนดนโยบาย โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

2.1 ส่งเสริมการเกษตร
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผ่านกลุ่มการเกษตรต่าง ๆ ทั้งในด้านการผลิต การจัดจำหน่าย และการตลาด ราคาผลผลิต เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐาน เกษตรกรมีรายได้เพียงพอ โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มการใช้สารชีวภาพแทนการใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเกษตรกร

2.2 ส่งเสริมการปศุสัตว์
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรผ่านกลุ่มปศุสัตว์ และประมงต่าง ๆ โดยเฉพาะการป้องกันและรักษาโรคระบาดจากสัตว์ การส่งเสริมการประมงชายฝั่งและประมงพื้นบ้าน

2.3 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

โดยส่งเสริมการดำเนินการในรูปแบบกลุ่ม เนื่องจากสินค้าทางการเกษตรเน่าเสียง่าย และในบางฤดูกาลมีราคาตกต่ำ การแปรรูปจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร

3. นโยบายการพัฒนาตลาดกลางเกษตรตำบลตะพง
ตลาดกลางเกษตรตำบลตะพง เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าเกษตรของตำบลตะพง และเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของฝากและสินค้าทั่วไป
อีกยังเป็นสถานที่จัดงานผลไม้และของดีจังหวัดระยองเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากปัจจุบันตลาดกลางเกษตรตำบลตะพงชำรุดเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา ประกอบกับตลาดเอกชนได้มีการพัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาตลาดไปสู่ตลาดดี มีมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของตำบลตะพง ผมจึงกำหนดนโยบายในการพัฒนา ดังนี้

3.1 พัฒนาด้านสุขลักษณะทั่วไป
โดยก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของตลาด ให้ทันสมัย ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค การจราจร สถานที่จอดรถและทัศนียภาพให้มีความสวยงาม

3.2 จัดระเบียบการค้าและบริการ
โดยจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า การจราจร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางการคมนาคม ไม่รบกวนสิทธิการใช้สถานที่สาธารณะของบุคคลทั่วไป

3.3 การประชาสัมพันธ์
โดยการประชาสัมพันธ์ตลาดกลางการเกษตรตำบลตะพง ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

4. นโยบายด้านการท่องเที่ยว
โดยตำบลตะพง เป็นพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยเฉพาะหาดแม่รำพึง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียง และบริเวณสวนผลไม้ในฤดูผลไม้
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง การเกษตรที่มีชื่อเสียง และมีศักยภาพในการพัฒนา อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่จะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลายแห่งด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งทรุดโทรม และบางแห่งยังขาดการสนับสนุนและการพัฒนา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ผมจึงกำหนดนโยบายในการพัฒนา ดังนี้

4.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยการสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนา ด้านภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบ และมีความยั่งยืนต่อไป

4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์
โดยการจัดกิจกรรม หรืองานเทศกาล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปทราบ

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติที่เคารพ
การกำหนดนโยบายการบริหารราชการที่ได้กล่าวมานี้ ผมขอให้ความเชื่อมั่นว่า จะบริหารราชการอย่างเต็มความสามารถให้ลุล่วงด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่แท้จริง